Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 91. sjednice Savjeta ASK

Savjet ASK upoznat sa Izvještajem o radu ASK za I kvartal 2019. godine
10. maj 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Prvim kvartalnim izvještajem o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2019. godini, koji je izrađen u skladu sa preporukama eksperata Savjeta Evrope, obuhvaćene su sve sprovedene aktivnosti ovog organa koje su bile predviđene godišnjim Planom rada za 2019. godinu.

Savjet je konstatovao da je Agencija u prvom kvartalu postigla značajne rezultate u svim oblastima rada, uz dosljednu i neselektivnu primjenu zakona iz svoje nadležnosti.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, evidentirano je puno poštovanje datih Mišljenja Agencije, koja su obavezujuća za javne funkcionere. U izvještajnom periodu je Agencija, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 39 Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, a svi javni funkcioneri su postupili u skladu sa Mišljenjem Agencije.

Takođe, ASK je donijela 17 Odluka nakon sprovedenih upravnih postupaka, od kojih je u 10 utvrđeno kršenje zakona. Na osnovu datih Mišljenja i donijetih Odluka, 17 javnih funkcionera je podnijelo ostavke na javne funkcije, 2 javna funkcionera su razriješena.

Do 31. marta 2019. godine, Agenciji su dostavljena 5.422 Izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja, dok je administrativno – tehnički provjereno ukupno 3.848 izvještaja.

U oblasti finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja je Agencija kontrolisala ukupno 267 dostavljenih izvještaja zakonskih obveznika, kod kojih su u 7,5% (20) uočene nepravilnosti, koje su otklonjene nakon upućenih upozorenja Agencije. Izvršeno je 20 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u izbornim kampanjama.

Zbog kršenja zakona iz svoje nadležnosti je Agencija u izvještajnom periodu podnijela 43 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, od čega 37 zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije i 6 zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Takođe, ASK je izdala 6 prekršajnih naloga, čime je nastavila realizaciju preporuka Evropske komisije o direktnom izdavanju prekršajnih naloga. Sudovi za prekršaje su izrekli 12.980€ novčanih kazni, a na osnovu izdatih prekršajnih naloga naplaćeno je 13.667€. Sudovi su izrekli i mjeru oduzimanja imovinske koristi stečene prekršajem u ukupnom iznosu od 10.000€.

Agenciji su podnijete 23 prijave zviždača a jedan postupak je pokrenut po službenoj dužnosti. Od ukupnog broja prijava, 3 su proslijeđene nadležnom tužilaštvu, a 11 drugim nadležnim organima. U izvještajnom periodu, u radu pred Agencijom je bilo 45 postupaka po prijavama zviždača i ex officio, uključujući postupke započete u prošloj godini.

U oblasti prevencije korupcije, izrađen je Izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u 2018. godini, koji sadrži detaljnu analizu planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju, vršenu po sistemima i podsistemima organa vlasti, sa preporukama za njihovo dalje unapređenje.

ASK je u I kvartalu nastavila sa ispunjavanjem obaveza iz članstva Crne Gore u regionalnim i međunarodnim organizacijama koje definišu i prate sprovođenje antikorupcijskih standarda, kao i učešće u aktivnostima koje se odnose na proces pristupanja Crne Gore EU. Održana je konferencija kojom je obilježen završetak uspješno realizovanog IPA Twinning projekta „Podrška implementaciji mjera u oblasti integriteta“, a kroz „Horizontalni program podrške za Zapadni Balkan i Tursku” nastavljeno je obučavanje kadra ASK, kao i obveznika zakona.

U kontinuitetu se sprovodi informativna kampanja o nadležnostima i rezultatima rada Agencije, kao i edukacije za obveznike antikorupcijskih zakona, koje je pohađalo 149 polaznika.

U kontinuitetu se sprovode aktivnosti na razvoju informacionog sistema Agencije u cilju unapređenja realizacije nadležnosti Agencije i unapređenja interakcije sa obveznicima zakona i javnošću. U toku su aktivnosti na povezivanju sa kreditnim registrom Centralne banke.

Plan budžeta Agencije za prvi kvartal iznosi 434.486,67€, od čega je utrošeno 60,45%.

Novosti