Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

18. septembar 2019.

U vezi Odluke i objavljenog spiska Vlade Crne Gore o dodjeli kredita i stanova javnim funkcionerima pod povoljnim uslovima, Agencija je izvršila provjeru lica koja su obuhvaćena predmetnim spiskom, na osnovu čega je utvrdila sljedeće:

Uvidom u predmetni spisak i nakon sprovedene provjere utvrđeno je da su svi javni funkcioneri dostavili Agenciji podatke o dodjeli kredita i stanova, kao nadležnoj instituciji.

Naime, utvrđeno je da je njih 83 sa Upravom za imovinu zaključilo ugovor o dodjeli kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba, dok su u 13 slučajeva javnim funkcionerima dodijeljene određene stambene jedinice.

- Agencija je izvršila provjeru 82 javna funkcionera koji su zaključili sa Upravom za imovinu ugovore o dodjeli kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba.

- Agencija je izvršila provjeru svih 13 javnih funkcionera kojima su dodijeljene stambene jedinice.

-Agencija je konstatovala da se jedno lice kojem su dodijeljena kreditna sredstva ne nalazi u evidenciji javnih funkcionera Agencije za sprječavanje korupcije.

Nakon izvršene provjere Agencija je pokrenula prekršajne postupke protiv dva javna funkcionera i to: nosioca pravosudne funkcije i direktora javne zdravstvene ustanove, zbog kršenja člana 23 Zakona o sprječavanju korupcije tj. zbog nepodnošenja Izvještaja o prihodima i imovini usljed uvećanja imovine preko 5.000 eura u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, odnosno od upisa prava svojine nad dobijenim stambenim jedinicama kod nadležnih institucija. Osim pokrenutih prekršajnih postupaka kršenje je evidentirano po istom osnovu za još troje javnih funkcionera, a u odnosu na koje je nastupila zastarjelost za pokretanje prekšajnog postupka.

Agencija ukazuje da na to da će svi javni funkcioneri koji se kreditno zaduže tokom tekuće godine biti u prilici da dostave podatke o realizaciji dobijenih sredstava do 31. marta 2020. godine tj. prilikom podnošenja redovnog godišnjeg Izvještaja o prihodima i imovini za 2019. godinu.

Novosti