Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija za IV kvartal 2018.

Detaljni podaci o postupcima su u prilogu
5. mart 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i kontrole poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je od 1. oktobra 2018. do 31. decembra 2018, po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti dala 56 Mišljenja koja su obavezujuća za javne funkcionere Procenat poštovanja datih Mišljenja je 100% i nema pokrenutih upravnih postupaka na osnovu datih Mišljenja Agencije.

Postupajući po službenoj dužnosti i po zahtjevim stranaka za utvrđivanje kršenja Zakonskih odredbi u navedenim oblastima, Agencija je takođe donijela:

- 5 Odluka u oblasti sprječavanja sukoba interesa, od kojih je u 3 utvrđeno postojanje kršenja zakona zbog postojanja sukoba interesa;

- 17 Odluka u u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija, od kojih je u svih 17 utvrđeno kršenje zakona;

- Takođe, u navedenom periodu je Agencija donijela 18 odluka u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera, i donijela 15 odluka o kršenju zakona u ovoj oblasti. Agencija je donijela i 16 rješenja kojim su okončani postupci pokrenuti radi provjere osnova sticanja i izvora sredstava imovine u vrijednosti preko 5.000€ a u kojima nijesu utvrđena kršenja.

Na osnovu Mišljenja i odluka Agencije je od 1.10.2018. do 31.12.2018. podnešeno 20 ostavki javnih funkcionera. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 1: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Na osnovu odluka Agencije su organi vlasti izrekli 10 razrješenja i disciplinskih mjera. Detaljniji podaci su u Tabela 2 -Razrješenja suspendovanja, disciplinske mjere.

Zbog sumnje u postojanje kršenja odredbi ovih zakona, od 1.oktobra 2018. do 31. decembra 2018, Agencija je pokrenula 66 prekršajnih postupaka. Takođe, u ovom periodu:

- Riješeno je 118 prekršajnih predmeta koje je pokrenula Agencija u navedenom periodu;

- Izrečeno je 114 prekršajnih sankcija;

- Ukupan iznos izrečenih novčanih sankcija je 17.185€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 3: Prekršajni postupci.