Agencija za sprječavanje korupcije

Pokrenuti postupci protiv 45 funkcionera

13. april 2016.
Agencija za sprječavanje korupcije je, u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o sprječavanju korupcije, pokrenula 45 prekršajnih postupaka protiv javnih fukcionera za koje je tokom postupka provjere utvrđeno da, suprotno zakonskim odredbama, obavljaju dužnosti izvršnog direktora, predsjednika ili člana organa upravljanja u privrednim društvima.

Prethodno je Agencija u postupku redovne provjere podataka o prihodima i imovini javnih funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva izvršila uvid u bazu podataka Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave. Ti podaci su Agenciji dostupni na osnovu člana 30 Zakona o sprječavanju korupcije i u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji i razmjeni podataka.

Agencija će i u narednom periodu nastaviti kontrolu podataka javnih funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva i u svim slučajevima kršenja zakona pokrenuti prekršajne i upravne postupke.


Novosti