Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 37. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. novembar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je, na današnjoj sjednici, razmatrao aktivnosti Agencije u dijelu sprječavanja sukoba interesa i povrede ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Savjet je inicirao proaktivnije djelovanje Agencije u pogledu otkrivanja i efikasnog sprječavanja sukoba interesa, kroz kontrolu prihoda po osnovu zaključenih ugovora o uslugama od strane javnih funkcionera i sa njima povezanih lica.

Takođe, ukazano je na potrebu je što kavlitetnog i sveobuhvatnog načina rješavanja u postupcima koji su vraćeni od strane Upravnog suda, i popunom otklanjanju nepravilnosti na koje je ukazao Ušpravni sud, kako u pogledu procesnih nedostataka, tako i u pravilnoj primjeni materijalnog prava.

Agencija je u dijelu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja sprovela i okončala preko 1000 postupka (odluke donijete u sukobu interesa, zaključenje ugovora, obavljanja nespojivih funkcija, neprenošenja upravljačkih prava), od čega je u više od 60% obrađenih predmeta utvrđeno kršenje Zakona, odnosno postojanje ograničenja pri vršenju javne funkcije, u ostalima predmetima Agencija nije utvrdila kršenje, odnosno postupanje suprotno zakonu.

Od navedenog broja, 1% akata Agencije je poništeno od strane Upravnog suda, odnosno vraćeno Agenciji na ponovni postupak, dok je u jednom predmetu Upravni sud meritorno odlučio.

Poništenje odluka nije iz razloga pogrešnog i nepotpuno utvđenog činjenčnog stanja, već iz formalno procesnih razloga (nepotpisivanje odluke od strane ovlaćenog lica, vraćanje na preciziranje jednog dijela izreke, kada izreka nije u korelaciji sa obrazloženjem) bez upuštanja u raspravu u predmetu spora odnosno da li postupanje javnog funkcionera predstavlja sukob interesa ili povredu suprotno zakonu.

Imajući u vidu da je broj lokalnih funkcionera 60% u odnosu na ukupan broj lica sa statusom javnog funkcionera, Agencija je sprovela veći broj postupaka u odnosu na rukovodioce lokalnih organa. S tim u vezi, donijete su odluke o kršenju zbog članstva u privrednim društvima za funkcionere na lokalnom nivou iz različitih političkih struktura i opština, dok od postupaka sukoba interesa Agencija nije izuzela ni funkcionere na “državnom nivou” već je vodila postupke protiv funkcionera koji obavljaju visoke pozicije u pravosuđu, Skupštini, Vladi Crne Gore i Univerzitetu, što govori o nepristrasnosti u postupanju.

Samo po službenoj dužnosti, a po sonovu ugovornih odnosa javnih funkcionera sa pravnim licima, Agencija je pokrenula 34 postupka, od kojih je okončano 22 i utvđeno kršenje u 15 predmeta. Dodatno, po zahtjevima drugih lica, Agencija je vodila I okončala postupke u 15 predmeta, od kojih je u 5 predmeta utvrđeno kršenje zakona.

U dosadašnjem radu, a na osnovu datih obavezujućih mišljenja, kao i odluka Agencije kojima je utvrđeno kršenje zakona, 283 javna funkcionera su podnijeli ostavke na javne funkcije, kako njihov privatni interes ne bi doveo u sumnju nepristrasno obavljanje javne funkcije, dok je 40 funkcionera razriješeno sa javne funkcije od strane organa vlasti.

Ukazano je i na značajna zakonske nedostatke i nejasnoće sa kojima se Agencija suočava u praksi. Neke od njih se odnose na nepreciznost većine zakonskih odredbi u dijelu ograničenja u vršenju javnih funkcija, odnosno nemogućnost njihove primjene u odnosu na poslanike i odbornike, u dijelu odlučivanja u slučajevima kada postoji privatni interes tih lica, kao i prilikom izricanja administrativnih sankcija.

Takođe, u Zakonu su izostavljene komisije, kao izvor sticanja dodatnih prihoda javnih funcionera, kojima se težilo da se isti smanji prilikom izrade zakona.

Problemi u praksi se javljaju upravo u slučajevima kada zakonske odredbe nijesu eksplicitno ograničene na konkretne slučajeve, jer se istima navodi da termini „javna ovlašćenja“, „članovi menadžmenta“ i „drugim propisima” i sličnim aktivnostima”, ne navodeći decidno o kojim propisima i aktivnostima je riječ.

Čalnovi Savjeta ASK su inicirali odžavanje edukacija, posebno za novoimenovane javne funkcionere zakonodavne i izvršne vlasti, na državnom i lokalnom nivou o zakonskim obavezama, u saradnji sa međunarodnim partnerima, kako bi se doprinijelo što efikasnijoj primjeni zakonskih odredbi u navedenoj oblasti.

Novosti