Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija

31. avgust 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Zbog kršenja ovih propisa, Agencija je od 01. aprila 2018. godine do 30. juna 2018. godine podnijela nadležnim sudovima 332 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. U navedenom periodu je riješeno 93 prekršajnih postupaka, u kojima je izrečeno 67 novčanih sankcija i 15 opomena. Ukupan novčani iznos izrečenih sankcija je 27.235€. Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 1: Prekršajni postupci.

Agencija je u periodu od 01. aprila 2018. godine do 30. juna 2018. godine po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti dala 17 Mišljenja koja su obavezujuća za javne funkcionere, donijela 8 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti sprječavanja sukoba interesa (od kojih je u 3 predmeta utvrđeno da su javni funkcioneri bili u sukobu interesa) kao i 5 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija (od kojih je u svih 5 slučaja utvrđeno kršenje zakona).

Takođe, u navedenom periodu je Agencija donijela 15 Odluka koje se odnose na utvrđivanje kršenja zakona u oblasti  podnošenja Izvještaja o prihodima i imovini.

Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije su javni funkcioneri u periodu od 01. aprila 2018. godine do 30. Juna 2018. podnijeli 7 ostavki. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 2: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.