Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveza podnošenja godišnjeg izvještaja

22. mart 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su dužni da najkasnije do 31. marta, podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2017. godinu u štampanoj i elektronskoj formi.

Izvještaj se podnosi na obrascu Ministarstva finansija, “Službeni list” broj 17/12 od 15. marta 2012. godine  i dostavlja sljedećim državnim organima: Agenciji za sprječavanje korupcije, Državnoj revizorskoj instituciji i Poreskoj Upravi.

Obrazac za izvještavanje se može preuzeti sa internet stranice Agencije www.antikorupcija.me, u odjeljku Politički subjekti/Obrasci. 

Izvještaj obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se izvještaj podnosi. Uz navedeno, politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i DRI-u i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Obavezu dostavljanja izvještaja, pored političkih partija evidentiranih u registru političkih partija, imaju svi politički subjekti koji na osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima, dobijaju budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada.  

Nepostupanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Novosti