Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

Zbog povećanog interesovanja javnosti i medija, kao i pojedinih netačnih navoda koji se tiču nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u odnosu na eventualno nezakonito finaniranje političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija saopštava sljedeće:
23. januar 2019.

Agencija sprovodi aktivnosti u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, neselektivno, transparentno i bez mogućnosti bilo kakvog uticaja na njen rad. Za Agenciju posebno nijesu relevantna saopštenja i inicijative onih koji su u Parlamentu razriješeni zbog nedostojnog vršenja javne funkcije i koji su podnijeli više hiljada lažnih prijava tokom izbornih kampanja u cilju sticanja lične dobiti, a ne u cilju unaprjeđenja efikasnosti rada institucija. 

U odnosu na finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja, zakon propisuje obavezu političkim subjektima da otvore poseban žiro račun za finansiranje troškova izborne kampanje i ostvarivanje prihoda za tu namjenu, kao i da imenuju odgovorno lice za raspolaganje sredstvima sa tog računa. Agencija, kao preventivna institucija, vrši kontrolu i obezbijeđuje transparentnost finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, dok Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konslidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000€. 

Sa druge strane, tužilaštvo vodi postupak u slučajevima gdje postoji osnov sumnje u izvršenje krivičnog djela, dok zakon ne daje Agenciji tužilačko – policijske nadležnosti, već predviđa da Agencija ustupa svu dokumentaciju nadležnom organu u slučaju postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, kao i u slučaju saznanja da je drugi organ pokrenuo postupak.  

Kako je Tužilaštvo već započelo aktivnosti iz svoje nadležnosti u aktuelnom slučaju koji je predmet interesovanja javnosti, Agencija će po eventualnom zahtjevu Tužilaštva, u skladu sa zakonom, dostaviti svu dokumentaciju o finansiranju političkih subjekata i kampanja koju posjeduje.  

Podsjećamo da su politički subjekti dužni da Agenciji dostave podatke o prikupljenim i utrošenim sredstvima u propisanim rokovima i na predviđen način, a posebno podatke koji se odnose na davaoce i iznose priloga u kampanji, dok je nadležnost Agencije da vrši provjeru poštovanja limita priloga u iznosu od 2.000 za fizička i 10.000 € za pravna lica na godišnjem nivou. Agencija vrši i provjeru propisanih zabrana kroz evidencije Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju utvrđivanja da li je među davaocima priloga bilo lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala i lica koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori. 

Agencija ima i obavezu da prikupi i na svojoj internet stranici objavi sve izvještaje političkih subjekata tokom kampanje, da izvrši kontrolu prikupljenih i utrošenih sredstava sa izbornog računa, kao i kontrolu finansiranja aktivnosti koje se plaćaju sa izbornog računa. U slučaju utvrđenih propusta Agencija pokreće prekršajne postupke.  

Pored kontrole i nadzora nad sprovođenjem zakona, Agencija je od početka 2016. do danas, osam puta vršila terensku kontrolu i neposredan uvid u dokumentaciju političkog subjekta DPS, zbog čega su neosnovani navodi da Agencija nije vršila zakonom predviđene kontrole. U tim kontrolama nijesu utvrđene nepravilnosti koje se odnose na aktivnosti i troškove navedenog političkog subjekta, kao ni nepravilnosti kod prikupljanja priloga, i konstatovano je da se evidencije vode u skladu sa Zakonom. 

Na izbornim i redovnim računima DPS-a u navedenom periodu nijesu evidentirana ni lica koja su finansirala taj politički subjekt na godišnjem nivou u iznosima koji prelaze zakonske limite, pa nije bilo zakonskog osnova za pokretanje prekršajnih postupaka zbog kršenja zakona. Izvještaji svih političkih subjekata o prikupljenim i utrošenim sredstvima, kao i izvještaji Agencije o izvršenoj kontroli i nadzoru su objavljeni i dostupni javnosti. 

U toku kontrola izbornih procesa koji su održani od 2016. do danas, Agencija je utvrdila određeni broj nepravilnosti zbog kojih je protiv više obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja pokrenula 486 prekršajnih postupaka, od čega 141 protiv političkih subjekata i odgovornih lica u njima, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 135.680€.  


Arhiva novosti