Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 79. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. oktobar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici, Savjet ASK je podržao Treći kvartalni izvještaj o sprovođenju Plana rada ASK za 2018. godinu, i usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ASK.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu, Savjet je ocijenio da su postignuti konkretni rezultati, i da se aktivnosti iz Plana rada sprovode predviđenom dinamikom.

U trećem kvartalu 2018. godine, Agencija je, između ostalog, postigla sljedeće rezulate:

U oblasti sprječavanja sukoba interesa, Agencija je dala 62 mišljenja o postojanju sukoba interesa koja su obavezujuća za javne funkcionere.

U ovom kvartalu, nakon mišljenja i odluka ASK, 34 javna funkcionera su podnijela ostavke na javne funkcije. Poređenja radi, u istom periodu prošle godine, sedam javnih funkcionera je podnijelo ostavke na javne funkcije.

Na osnovu odluka u vezi sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera, organi vlasti su postupili u tri predmeta, nakon čega su uslijedila dva razrješenja i izrečena je jedna disciplinska mjera, tj. zaključak o opomeni sa mjerom upozorenja. 

Agencija je donijela 14 odluka zbog kršenja člana 23 Zakona o sprječavanje korupcije, nakon čega su organi vlasti izrekli četiri opomene i jedan predlog za razrješenje.  

Agencija je podnijela ukupno 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i to: tri zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i 10 zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Riješena su 123 predmeta i izrečene 22 opomene i 80 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 28.160€.

Takođe, Agencija je u ovom periodu počela sa izdavanjem prekršajnih naloga u skladu sa članom 78 ZSK i izdala četiri naloga, od kojih je jedan naplaćen u iznosu od 334€.

U trećem kvartalu Agenciji je podnijeto 20 prijava zviždača, čime se broj prijava u 2018. povećao 84. To govori o povećanju povjerenja u rad Agencije, jer je broj prijava u devet mjeseci ove godine veći u odnosu na cijelu 2017. godinu, kada je bilo 69 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju.  

Donijeto je mišljenje na važeći Zakon o javnim nabavkama, kao i na Nacrt zakona iz te obalsti. Navedeno mišljenje je dostavljeno predlagaču Ministarstvu finansija, Vladi i Skupštini Crne Gore.  U izvještajnom periodu sačinjen je nacrt mišljenja na Nacrt Zakona o državnoj upravi.

Pored toga, nastavljene su aktivnosti na unapređenju transparentnosti rada Agencije, kao i na implementaciji projekata sa regionalnim i međunarodnim partnerima, usmjerenih na razvoju kapaciteta Agencije.

U cilju ispunjavanja obaveze usklađivanja Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa i pravnih lica sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Savjet Agencije je usovoijo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ASK. 

Novosti