Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje Borba protiv korupcije i sprječavanje sukoba interesa u javnoj upravi

5. jun 2017.

Načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković je u Upravi za kadrove Crne Gore održala predavanje “Borba protiv korupcije i sprječavanje sukoba interesa u javnoj upravi” , za javne funkcionere i državne službenike zaposlene u organima vlasti u Crnoj Gori.

Polaznici predavanja su bili javni funkcioneri i državni službenici – odgovorna lica u ministarstvima, upravama, ustanovama, zavodima, fondovima, agencijama, sekretarijatima, kao i odgovorna lica u organima lokalne uprave, odnosno lokalne samouprave. Obuci je prisustvovalo preko 20 polaznika. 

Karas Bošković je učesnike predavanja upoznala sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Takođe je govorila o zakonskim ograničenjima u vršenju javne funkcije, odredbama koje regulišu postupanje sa poklonima, sponzorstvima i donacijama, kao i odredbama drugih zakona koji propisuju neka od ograničenja u vršenju javne funkcije.

Učesnicima predavanja je objašnjen postupak davanja Mišljenja Agencije o postojanju sukoba interesa ili ograničenja u vršenju javne funkcije, kao i postupak utvrđivanja povrede Zakona o sprječavanju korupcije, koji se vodi pred Agencijom u slučaju eventualnog postojanja sukoba interesa ili ograničenja u vršenju javne funkcije.

Cilj obuke je podizanje nivoa znanja državnih službenika i javnih funkcionera o prepoznavanju sukoba interesa u radnom okruženju, pravnim mehanizmima za sprječavanje i otklanjanje sukoba interesa, ulozi i ovlašćenjima Agencije u postupku po prijavi sukoba interesa, pravnim posljedicama vođenja postupka pred Agencijom, kao i obavezi postupanja organa vlasti u odnosu na lice protiv koga se vodi postupak.


Novosti