Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

28. januar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Povodom zahtjeva jednog broja nevladinih organizacija za prisustvo i učešće njihovih predstavnika na 15. sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, obavještavamo sve nevladine organizacije da je procedura utvrđivanja podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, 52/14), sprovedena u prethodnom periodu na transparentan način i da je data mogućnost svim zainteresovanim nevladinim organizacijama da učestvuju dostavljanjem predloga, sugestija i komentara na nacrte akata.

U cilju izrade podzakonskih akata, u julu i novembru 2015. godine su održane dvije ekspertske misije, uz podršku TAIEX-a, kao i okrugli sto, 10. novembra, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju efikasnog sistema kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, i definisani budući koraci Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici političkih subjekata i nevladinih organizacija. Nakon što su dostavljeni komentari i amandmani, održana je konsultacija sa relevantnim nevladinim organizacijama koje su dostavile komentare i amandmane (MANS i CDT). Lisa Klein, bivša direktorica Sektora za finansiranje političkih partija i izbornih kampanja Državne izborne komisije Velike Britanije i Magnus Oman, međunarodni ekspert za izborno zakonodavstvo, su nakon analize predloženih amandmana, dali mišljenje. Većina amandmana podnijetih od nevladinih organizacija ocijenjeni su kao osnovani, u potpunosti ili djelimično su prihvaćeni, i čine sastavni dio utvrđenih podzakonskih akata.

Shodno čl. 6, 35, 39, 42, 44, i 46, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, direktor Agencije je, nakon sprovedenog postupka, utvrdio sadržinu podzakonskih akata za sprovođenje navedenog zakona.

S obzirom da je postupak izrade podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja okončan, većina članova Savjeta je ocjenila da ne postoje razlozi za učešće predstavnika nevladinih organizacija na 15. sjednici Savjeta, ali da će, u smislu člana 3 stav 3 Poslovnika o radu Savjeta, zbog sprječavanja dezinformacija u medijima, pozvati podnosioce amandmana koji su podnijeli zahtjev.

Savjet će nakon održane 15. sjednice, saglasno članu 101 Zakona o sprječavanju korupcije i članu 3 Poslovnika o radu Savjeta, objaviti saopštenje na internet stranici Agencije, i isto dostaviti Agenciji MINA. 

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije

Novosti