Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 47. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

14. jun 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet je na današnjoj sjednici, saglasno članu 88 stav 6 Zakona o sprječavanje korupcije, usvojio Pravila o radu Agencije o postupanju po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača, kojima se bliže uređuju način i vrste pokretanja postupaka pred Agencijom radi obezbjeđenja primjene odredbi Zakona o sprječavanju korupcije

Pravilima je, između ostalog, normativno uređen i način podnošenja prijava od strane zviždača, u izuzetnim slučajevima, van službenih prostorija, po pisanom odobrenju direktora, o čemu će se sačiniti službena zabilješka.

Zviždači će, takođe, moći prijavu dostavljati i putem obrasca – aplikacije koja je objavlena na internet stranici Agencije.

Savjet je konstatovao da pitanje prava na zaštitu lica povezanog sa zviždačem nije dovoljno regulisano Zakonom, i da Agencija treba da inicira dopunu Zakona u tom dijelu, posebno zbog značaja ovog pitanja za efikasnu zaštitu javnog interesa.

Članovi Savjeta su upoznati sa preliminarnim ocjenama sa završnog sastanka eksperske misije Evropske komisije, koja je sprovedena u periodu 5 – 9. jun 2017.  godine, sa ciljem analize dosadašnjeg rada Agencije u svim oblastima rada.

Novosti