Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 14. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet usvojio Pravilo o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera
14. sjednica Savjeta Agencije
13. januar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je nakon višečasovne rasprave i usvojenih sugestija i komentara datih od strane prisutnih članova Savjeta, usvojio Pravilo o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera, kojim se bliže uređuju sljedeći postupci:

 • Postupak davanja mišljenja – u slučaju sumnje na postojanje sukoba interesa na zahtjev javnog funkcionera, lica kome je prestala javna funkcija i organa nadležnog za izbor, imenovanje ili postavljenje;
 • Postupak u vezi sa dostavljanjem  izvještaja o prihodima i imovini,u skladu sa zakonom propisanim rokovima;
 • Postupak u vezi  provjere tačnosti  i potpunosti prijavljenih podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva;
 • Postupak u vezi provjere osnova sticanja imovine javnog funkcionera  i člana zajedničkog domaćinstva;
 • Postupak u vezi sprječavanja sukoba interesa koji uključuje i primjenu drugih propisa (kao i postupci zbog nepoštovanja odredbi  zakona o davanju izjave o postojanju  privatnog interesa);
 • Postupak  zbog ostvarivanja naknade u više radnih tijela u istom mjesecu;
 • Postupak usljed  neprenošenja upravljačkih prava javnog funkcionera,  koji  je vlasnik/osnivač;
 • privrednog  društva, ustanove ili drugog pravnog  lica;
 • Postupak u vezi obavljanja rukovodećih i drugih funkcija javnog funkcionera u privrednom društvu (privatna privredna društva  -bez učešća državnog kapitala manje od 33%);
 • Postupak u vezi članstva javnog funkcionera u organima upravljanja i nadzornim organima  u kojima opština/država  ima vlasničkog udjela; 
 • Postupak u vezi ostvarivanja naknade od strane javnog funkcionera po osnovu članstva u organima  upravljanja i nadzornim organima javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja; 
 • Postupci zbog obavljanja nespojivih funkcija;
 • Postupci zbog zaključenja Ugovora o uslugama  u skladu  sa  odredbama zakona;
 • Ograničenja za javne funkcionere ukoliko u periodu od 2 godine od dana  prestanka javne  funkcije uspostavi poslovnu saradnju sa organom vlasti u skladu sa članom 15  Zakona;
 • Postupak u vezi neprijavljivanja poklona na zakonom propisanom obrascu, nezakonitog primanja poklona, nedostavljanja izvještaja organu vlasti o nezakonitoj ponudi i  načina raspolaganja poklonom;
 • Postupak u vezi neprijavljivanja sponzorstava i donacija  na zakonom propisanom obrascu, nezakonitog primanja sponzorstava i donacija;
 • Izricanje prekršajnih naloga;
 • Postupak po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • Postupak   po zahtjevu stranke  za uvid/kopiranje spisa  predmeta.

Takođe, Pravilom se reguliše učestvovanje u drugim postupcima koje sprovode drugi nadležni organi:

 • Podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim  sudovima za prekršaje, Agencija učestvuje u prekršajnom postukpku  - prisustvo  pretresu,  izjavljivanje žalbe, slanje podnesaka;
 • Postupak pred Upravnim sudom – na konačnu  odluku i rješenje Agencije, stranka ima pravo podnošenje žalbe sudu u kom slučaju Agencija učestvuje u upravnom sporu – dostavljanjem odgovora na tužbu, prisustvuje  raspravi, ulaže vanredna pravna sredstva;
 • Učestvuje i u drugim postupcima u vezi prava i obaveza javnih funkcionera (parnični postupak, izvršni postupak, i dr.).

Direktor Agencije je upoznao članove Savjeta sa pravilnicima koje je donijelo Ministarstvo pravde, u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, a koja su objavljena u “Službenom listu Crne Gore” br. 75/15 i 77/15 iz decembra 2015. godine, i to:

 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije javnih funkcionera koji su povrijedili zakon o sprječavanju korupcije ili posebne zakone  kojima su utvrđene nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije;
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača;
 • Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije direktora i ovlašćenih službenika Agencije za sprječavanje korupcije;
 • Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržini izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;
 • Pravilnik o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera;
 • Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra prihoda i imovine javnih funkcionera.

Takođe, Direktor je informisao Savjet da se intenzivno radi na konačnom usaglašavanju seta podzakonskih akata iz oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koja će biti finalizovana nakon posjete ekspertice Lize Klein, bivse direktorice DIK-a Velike Britanije. Ona ce boraviti u Agenciji od 20. do 22. januara 2016. godine, nakon  čega ce Direktor ta akta predložiti Savjetu na usvajanje, u Zakonom predvidjenom roku. 

Prisutni članovi Savjeta su jednoglasno zauzeli stav da je današnja sjednica Savjeta, kao i sve prethodne održana u skladu sa članom 3 stav 2 Poslovnika o radu Savjeta Agencije, kojim je propisan način ostvarivanja javnosti rada Savjeta. Današnjoj sjednici nijesu prisustvovali predstavnici medija, iz razloga što ne postoje pravila o akreditaciji. Zaključeno je da će se ista izraditi u doglednom periodu, u skladu sa obavezama i nadležnostima Savjeta.

Nakon odluke Savjeta da današnjoj sjednici ne prisustvuju predstavnici medija, članica Savjeta Vanja Ćalović je napustila sjednicu, što su ostali članovi Savjeta ocijenili neprimjerenim, nekonstruktivnim i nekolegijalnim doprinosom u radu Savjeta.

Kada je u pitanju prisustvo predstavnika NVO-a sjednicama Savjeta, zaključeno je da će se takvi zahtjevi ubuduće podnositi na arhivu Agencije ili elekrtronskim putem (email: aleksandra.vojinovic@daci.gov.me), kako bi se članovi Savjeta blagovoremeno izjasnili o tom zahtjevu. 

Savjet je konstatovao da autorski tekst članice Savjeta Vanje Ćalović objavljen 4. januara 2016. godine, nije argumentovan, da sadrži neistinite podatke, koji su između ostalog, i uvredljivog saržaja. Takođe je ocijenjeno da takvi istupi imaju za cilj diskreditaciju rada Savjeta i Agencije, a ne unapređenje i punu implementaciji Zakona o sprječavanjeu korupcije.

Direktor Agencije je je upoznao članove Savjeta o sljedećem:

 • da je u saznanju da članica Savjeta Vanje Ćalović nije ispunjavala zakonske uslove za izbor za člana Savjeta (deset godina radnog iskustva sa viskokom stručnom spremom);
 • da je Vanja Ćalović u sukobu interesa, s obzirom na to da, kao član Savjeta i javni funkcioner, zloupotrebljava informacije i materijale sa sjednica, radi promocije njene privatne nevladine organizacije, što je potvrđeno i nezakonitim objavljivanjem informacija sa sjednice koja je bila zatvorena za javnost, na internet stranici te organizacije.

Direktor je zaražio od Savjeta da preduzme mjere iz svoje nadležnosti prema nadležom skupštinskom odboru o načinu izbora Vanje Ćalović za člana Savjeta, i da se na nekoj o narednih sjednica Savjet upozna sa odgovorom tog tijela.

Predsjednica Savjeta je upoznala prisutne članove Savjeta sa pozivom sekretara Radne grupe parlamentarnog dijaloga o zahtjevu te Radne grupe da posjete prostorije Agencije, nakon čega je dogovoreno da se posjeta održi u prostorijama koje koristi Agencija.