Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 39. sjednica Savjeta ASK

10. februar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

U nastavku realizacije zaključka sa 37. sjednice da kontinuirano prati postupanje Agencije u toku izborne kampanje za izbor odbornika u SO Nikšić, Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima Agencije za sprječavanje korupcije u navedenom izbornom procesu.

Ovlašćeni službenici 7. januara 2017. godine, izvršili su drugu kontrolu po službenoj dužnosti subjekata kontrole na teritoriji opštine Nikšić, i to: JKP „Komunalno“, JP „Vodovod i kanalizacija“ i Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić.

Tokom kontrole vršen je uvid u cjelokupnu dokumentaciju koja se, prije svega, odnosila na socijalna davanja, otpis dugova, zapošljavanje i izdavanje putnih naloga. Utvrđeno je da subjekti poštuju ograničenja i zabrane propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Kada su u pitanju izvještajne obaveze, date su preporuke za otklanjanje primijećenih manjih nepravilnosti. Kontrole će biti nastavljene u narednom periodu, kada će pored organa vlasti, biti kontrolisani i politički subjekti.

Na osnovu informacija koje su prezentirali ovlašćeni službenici, konstatovano je da u dosadašnjim kontrolama na teritoriji opštine Nikšić, nije bilo zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe.

Savjet je, takođe, razmatrao postupanje ASK po službenoj dužnosti na osnovu anonimnih prijava. Tokom 2016 godine, Agencija je zaprimila ukupno 56 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na postojanje korupcije, od kojih je u 23 slučaja zviždač želio ostati anoniman. Od 23 anonimne prijave ukupno 10 je proslijeđeno drugim nadležnim organima i tužilaštvima.

U smislu člana 57 stav 1 ZSK, 4 anonimne prijave su ustupljene nadležnom državnom tužilaštvu dok je šest prijava ustupljeno drugim nadležnim organima u smislu stava 2 istog člana.

Od ukupno 13 postupaka koji su se vodili/vode se pred Agencijom, četiri postupka su okončana službenom zabilješkom, iz razloga što nije postojalo dovoljno informacija da bi se otpočela provjera navoda iz prijava ili što su postupci prethodno pokrenuti pred nadležnim organima, dok su Mišljenjem okončana dva postupka po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Na kraju rasprave, Savjet je pozitivno ocijenio postupanje Agencije po službenoj dužnosti na osnovu anonimnih prijava.

Kada je u pitanju Izvještaj Posmatračke misije OSCE/ODIHR sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, Savjet je podržao preporuke sadržane u tom dokumentu, i u tom smislu obavezao direktora Agencije da formira radnu grupu za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, radi usaglašavanja sa međunarodnim preporukama.

U odnosu na Odluku o utvrđivanju naknade za predsjednika i članove Savjeta ASK, pojašnjeno je da se radi o privremenoj odluci, do usaglašavanja člana 90 Zakona o sprječavanja korupcije sa članom 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naime, članom 45 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru određeno je da odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akta kojima se uređuju zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru uskladiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Stavom 2 tačka 3 određeno je da ako se u roku posebni zakoni ne usklade naknada će se privremeno urediti aktom nadležnog organa, uz saglasnost Vlade.

Novosti