Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 16. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. mart 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojio Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju budžeta ASK za 2019. godinu, i upoznao se sa Informacijom o sprovođenju Plana kont nadzora za odbornike u SO Tivat.

Savjet ASK je utvrdio Listu kandidata koji ispunjavaju uslove Ponovnog javnog konkursa za direktora ASK, saglasno čl. 83 i 84 Zakona o sprječavanju korupcije. Listu čine sledeći kandidati :

  • Elvira Pupović, doktorka ekonomsih nauka;
  • Vukas Radonjić, diplomirani pravnik; i
  • Savo Milašinović, doktor ekonomskih nauka.

Kada je u pitanju Izvještaj o radu, pored aktivnosti ASK u prethodnoj godini, u tom dokumentu su prepoznati i izazovi u sprovođenju antikorupcijskih zakona, sa preporukama za unapređenje rada u oblastima u kojima je to potrebno.

Savjet ASK je konstatovao da je prethodne godine na osnovu Mišljenja i Odluka ASK ukupno 57 javnih funkcionera dalo ostavke, a javne funkcije razriješena su četiri javna funkcionera.

Registrovan je značajan rast broja prijavljenih poklona, sponzorstava i donacija u odnosu na 2018. (25,2% više poklona, 65,4% više donacija, a posebno je značajan porast broja prijavljenih sponzorstava kojih je u 2019. gotovo šestostruko više u odnosu na 2018.

Od početka rada ASK se registruje trend rasta broja dostavljenih izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera po različitim osnovima podnošenja, a broj prekršajnih postupaka zbog nepredavanja redovnog godišnjeg izvještaja je prethodne godine za 42,6% niži u odnosu na 2018.

Nadalje, osim pune realizacije svih zakonskih obaveza na planu obezbjeđivanja transparentnosti podataka o finansiranju redovnog rada političkih subjekata i izborne kampanje u SO Tuzi, ASK je uložila napore u cilju daljeg unapređenja zakonodavnog okvira u toj oblasti, a u saradnji sa međunarodnim partnerima će izraditi Analizu sprovođenja Zakona o finansiranju politčkih subjekata i izbornih kampanja u 2020.

Posebno ohrabruje podatak da je u 2019. godini registrovan porast procenta osnovanih prijava zviždača, odnosno postupaka u kojima su utvrđena ugrožavanja javnog interesa ili neki drugi vid nepravilnosti.

Broj dostavljenih planova integriteta koje su organi vlasti predali Agenciji je 97.6%.

Zbog kršenja zakona iz svoje nadležnosti, ASK je pokrenula 427 prekršajnih postupaka, a ukupan iznos novčanih kazni iznosi 117.277€. Evidentiran je rast procenta kažnjivosti sa 75,4% u 2018. na 91%.

ASK u kontinuitetu realizuje preporuku eksperata Evropske komisije koja se odnosi na oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja, te je u 2019. u 13 slučajeva od nadležnih sudova za prekršaje zahtijevala oduzimanje imovinske koristi, u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Budžet Agencije za 2019. godinu je iznosio 1.493.710,29 eura, od čega je utrošeno 1.340.327,61 eura (procenat izvršenja je 89,73).

Razmatrajući Izvješta o realizaciji Plana kontrole i nadzora za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, konstatovano je da je ASK nastavila sa redovnim i transparentnim sprovođenjem kontrole poštovanja zakona od strane organa vlasti i političkih subjekata.

Odlučeno je i da članovi Savjeta ASK doniraju po 30% mjesečne naknade u državni fond za borbu protiv Korona virusa.