Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održao 23. sjednicu

27. maj 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Na danas održanoj sjednici, Savjet Agencije se upoznao sa uspostavljanjem Informacionog sistema Agencije za sprječavanje korupcije, i sa daljim planom njegovog razvoja.

Načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije prezentirao je aktivnosti koje su do danas preduzete, kao i prioritete za naredni period, u cilju potpunog zaokruživanja Informacionog sistema Agencije.

Kada su u pitanju dosadašnje aktivnosti, naveo je da su sistem i ukupna IT infrastruktura planirani i realzovani na racionalan način, koji omogućava i zahtjeva njihovo dalje unaprijeđivanje i nadograđivanje.

U narednom periodu  se planira rad na unaprijeđenju informacione bezbjednosti, kao i cijelog sistema. Takođe, posebna pažnja će biti posvećena daljem umrežavanju baze Agencije sa drugim institucijama radi razmjene podataka, a u cilju efikasne realizacije nadležnosti Agencije.

Savjet je usvojio zaključak da je potrebno izraditi  Pravila o radu Agencije u dijelu provjere Izvještaja o prihodima i imoovini javnih funkcionera, koja se odnose na metodologiju provjera - procedure koje sadrže metode, tehnike i obrasce (aplikacije) provjere.
Savjet je podržao prioritete u daljem unapređenju Informacionog sistema u dijelu nabavke opreme, održavanju softvera, produženja licenci za bezbjedonosne segmente softvera (antivirus i DAM), razvoja modula za lobiranje i zviždače, kao i na osnaživanju kadrovskih kapaciteta Odjeljenja za Informacione tehnologije.


Novosti