Agencija za sprječavanje korupcije

Usvojen Plan kontrole i nadzora izborne kampanje

.
3. jul 2020.

U cilju efikasnog sprovođenja nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je usvojila Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbore koji će biti održani 30. avgusta 2020. Planom su definisane aktivnosti koje će Agencija proaktivno sprovoditi prema političkim subjektima i organima vlasti u cilju kontrole poštovanja zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje.

Plan kontrole i nadzora je pripremljen uz uvažavanje preporuka predstavnika civilnog sektora i međunarodnih eksperata sa radionica koje su tokom ove sedmice u Podgorici organizovali Savjet Evrope i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Agencijom.

Plan će biti sproveden u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i metologijama za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti Agencije, koje su definisane uz uvažavanja predloga međunarodnih eksperata i civilnog sektora sa pomenutih radionica, a čiji su nacrt prethodno pripremili eksperti Savjeta Evrope u saradnji sa Agencijom.

Krajnji cilj efikasnog sprovođenja Plana kontrole i nadzora je jačanje integriteta kampanje kroz sveobuhvatnu kontrolu finansiranja političkih subjekata i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Kroz realizaciju Plana, Agencija će:

  • Kontrolisati političke subjekte, njihove aktivnosti, prikupljena i utrošena sredstva u toku kampanje;

  • Kontrolisati poštovanje propisanih zabrana i ograničenja upotrebe javnih resursa u kampanji;

  • Obezbijediti transparentnost izborne kampanje objavljivanjem svih dokumenata o finansiranju kampanje i upotrebi javnih resursa, u skladu sa Zakonom;

  • Kontinuirano davati obveznicima Zakona smjernice, savjete i mišljenja u vezi sa njegovom primjenom;

  • Postupati po svim prigovorima i iznijetim sumnjama u kršenje Zakona;

  • Pokretati prekršajne i druge postupke u skladu sa Zakonom.

Novosti