Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 53. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

22. septembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjet se upoznao sa Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada.

Plan je usvojen u skladu sa obavezom iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Ovaj dokument, pored tumačenja odredbi Zakona, sadrži uputstvo za obveznike primjene Zakona o ispunjavanju propisanih obaveza i zabrana, kao i aktivnosti koje će sprovoditi Agencija u cilju kontrole finansiranja izborne kampanje, odnosno nadzora nad sprovođenjem Zakona u izbornoj kampanji.

Planirane su i kontrole na terenu, gdje će biti izvršen neposredan uvid u dokumentaciju organa vlasti, radi ocjene njihovog zakonitog postupanja. Shodno Planu, Agencija će redovno kontrolisati aktivnosti i rad svih političkih subjekata, posebno kad je u pitanju prikupljanje priloga, obračun nenovčanih priloga i njihovo plaćeno medijsko oglašavanje, odnosno vršiti kontrolu prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju.

Članovi Savjeta dali su više sugestija u dijelu tehničkog unapređenja Obraca izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju.

Ocijenjeno je da je aktuelni Plan kontrole i nadzora sveobuhvatan i da u potpunosti odgovara namjeni.

Novosti