Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavak obuke javnih funkcionera o obavezama po zakonima iz nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije

5. maj 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa opštinskim službama, nastavila je da sprovodi plan obuka u cilju predstavljanja nadležnosti Agencije i obaveza organa vlasti i javnih funkcionera koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju.

Nakon Tivta, Budve, Kotora i Herceg Novog, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije održali su obuku na Cetinju, gdje su prezentovali nadležnosti ove institucije, kao i obaveze organa vlasti i javnih funkcionera u sprovođenju antikorupcijskih zakona.

Predavači su upoznali učesnike sa obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera. Predstavljeno je elektronsko izvještavanje o imovini i prihodima, poklonima i o sponzorstvima i donacijama.

Posebno je ukazano na važnost primjene principa integriteta u vršenju javne funkcije, kao i na zakonsku obavezu organa vlasti da donesu planove integriteta – dokumente koji sadrže mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.  Predstavljena je metodologija izrade i donošenja planova integriteta, koji, nakon što budu usvojeni, moraju biti dostavljeni  Agenciji za sprječavanje korupcije.

Takođe, prezentovane su i obaveze lobiranih lica i organa vlasti u skladu sa Zakonom o lobiranju, a posebno obaveze izvještavanja u vezi sa dozvoljenim i nedozvoljenim lobiranjem, shodno odredbama tog Zakona.

Učesnicima obuke objašnjene su i obaveze organa lokalne uprave, lokalne samouprave i javnih preduzeća, javnih ustanova i  privrednih društava u kojima opština ima najmanje 33% kapitala, koje su propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Obuci je prisustvovalo oko 30 predstavnika lokalnih uprava, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova sa teritorije opštine Cetinje. Među učesnicima obuke je, između ostalih, bila glavna administratorka  Opštine Cetinje, kao i sekretari sekretarijata, dio odbornika lokalnog parlamenta i direktori javnih preduzeća. 

Predavači su bili načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje Mladen Tomović, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić i stručni konsultant Agencije Bećir Kečanović.

Polaznicima je uručen info materijal iz kampanje “Ni centa za mito”.

Novosti