Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima OEBS-a i ODHIR-a

5. april 2016.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i njegovi saradnici iz Agencije sastali su se sa predstavnicima Sekretarijata OEBS-a iz Beča i OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) iz Varšave. U delagaciji OEBS-a su bili g-đa Ermelinda Meksi, zamjenica koordinatora ekonomskih i ekoloških aktivnosti OEBS-a iz Sekretarijata OEBS-a u Beču, zatim g-din Mato Meyer i g-din Adrijan Muntean takođe iz Sekretarijata, i g-din Jacopo Leone, predstavnik ODHIR-a. 

Učesnici na sastanku predstavili su planirane aktivnosti u okviru regionalnog projekta koji ove dvije organizacije namjeravaju da sprovedu zajedno sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori. U cilju realizacije projekta OEBS je pripremio upitnik sa opštim i posebnim pitanjima u vezi sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i administrativnim kapacitetima Agencije u toj oblasti. Odgovori Agencije biće objedinjeni u Izvještaju OEBS-a, koji će osim za Crnu Goru biti pripremljen i za ostale zemlje regiona.

Direktor Agencije Sreten Radonjić upoznao je učesnike sa svim oblastima preventivnog antikorupcijskog djelovanja Agencije za sprječavanje korupcije koje obuhvataju oblast integriteta, sprječavanja sukoba interesa, kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštite zviždača i davanja mišljenja na zakone iz oblasti antikorupcije. Imajući u vidu navedeno, istakao je da je u prvoj godini prioritet rada Agencije oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. U tom pogledu predstavljeni su kadrovski kapaciteti Agencije, informacioni sistem koji će tehnički unaprijediti oblast kontrole, budžet Agencije, kao i presjek međunarodne podrške koja je komplementarna postojećim kapacitetima Agencije i doprinosi unapređenju efikasnosti rada Agencije.

U razgovoru sa predstavnicima OEBS-a razmatrane su i mogućnosti za saradnju i pružanje podrške u oblastima od značaja za Agenciju, povodom čega će Agencija detaljno razmotriti konkretne oblasti i predložiti načine buduće saradnje.

Novosti