Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za podnošenje godišnjeg izvještaja političkih subjekata je 31. mart 2016.

16. mart 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su dužni da, najkasnije do 31. marta 2016. godine podnesu Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za sprječavanje korupcije završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu u štampanoj i elektronskoj formi.

Obrazac za izvještavanje se može preuzeti sa internet stranice Agencije www.antikorupcija.me.

Uz navedeno, politički subjekat je dužan da dostavi Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Nepostupanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Novosti