Agencija za sprječavanje korupcije

Ukupno 600 planova integriteta dostavljeno Agenciji za sprječavanje korupcije

Agenciji za sprječavanje korupcije do sada dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa. Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 609 organa vlasti.
31. maj 2016.

Stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju korupcije, 01. januara 2016. godine, praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta vrši Agencija za sprječavanje korupcije. Shodno Zakonu, organi vlasti su bili u obavezi da usvoje plan integriteta do 31. marta 2016. godine i dostave ga Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja. Agenciji je do sada dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa, jer je 8 organa obuhvaćeno planovima integriteta drugih organa vlasti. Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 609 organa vlasti.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima. 

Posmatrano po vrstama organa vlasti, obavezu izrade plana integriteta ispunilo je: 38 organa državne uprave (14 planova integriteta ministarstava, koji uključuju 7 organa uprave u sastavu tih ministarstava, i 24 planova organa uprave), 44 pravosudna organa, 30 institucija iz oblasti rada, socijalne i dječje zaštite, 33 institucije iz oblasti zdravstva, 250 obrazovno-vaspitnih institucija, 42 institucija iz oblasti kulture, 20 jedinica lokalne samouprave, 2 gradske opštine i 141 drugi organ vlasti (javne ustanove, javna preduzeća, nezavisna tijela, regulatorna tijela i druga pravna lica).

Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje su na zahtjev organa vlasti, a u cilju što efikasnijeg sprovođenja zakonske obaveze donošenja planova integriteta, organizovali 20 radnih sastanaka i 12 obuka, dali 59 preporuka i obavili oko 370 konsultacija sa organima vlasti na temu izrade planova integriteta kao i tumačenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na obavezu izrade i usvajanja plana integriteta. Takođe, u cilju proaktivnog djelovanja Agencije i pružanja pomoći organima vlasti, izrađeni su i dostavljeni relevantnim organima vlasti modeli planova integriteta koji se odnose na oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite i lokalne samouprave, kao i opšti model izrađenog plana integriteta. 

Organi vlasti su bili dužni da plan integriteta izrade na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i učine ga dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način. Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, a organ svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu planova integriteta, Agencija će početkom 2017. godine sačiniti izvještaj o donošenju planova integriteta u organima vlasti, koji će biti sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije. Organi vlasti su u obavezi da Agenciji do 15. aprila 2017. godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2016. godinu, pa će naredni godišnji izvještaj o radu Agencije obuhvatiti i analizu sprovođenja planova integriteta u organima vlasti. Analiza će pokazati u kojoj mjeri su planovi integriteta postigli efekat u periodu od godinu dana nakon njihovog usvajanja.

Novosti