Agencija za sprječavanje korupcije

Bez obzira na pritiske, neselektivnost ostaje u temelju djelovanja Agencije

4. avgust 2021.

Antički Rimljani su boginju pravde Justiciju zamišljali i predstavljali sa mačem u desnoj, terazijama u lijevoj ruci i povezom preko očiju, simbolički sublimišući suštinu bavljenja pravom i pravdom.

Od osnivanja Agencije za sprječavanje korupcije u januaru 2016. godine neke od najčešćih zamjerki i kritika kako domaće javnosti tako i međunarodnih partnera na putu evropskih integracija bile su na račun njene selektivnosti u djelovanju.

Zbog toga je, nakon postavljanja novog menadžmenta u julu 2020, težište institucionalne reforme postavljeno na ispravljanju mogućih propusta i promjeni prakse, te na striktnom pridržavanju principa jednakosti svih pred zakonom kao stožera pravnog poretka.

Sa dubokim poznavanjem slova i duha Zakona o sprječavanju korupcije i svojih njime propisanih nadležnosti, Agencija je imala povez preko očiju kada je u januaru utvrdila da su bivši premijer Duško Marković i sedam članova njegovog kabineta prekršili odredbe Zakona koje se odnose na nespojivost funkcija.

Baš kao i tokom prethodna četiri mjeseca kada je izdala prekršajne naloge protiv premijera Zdravka Krivokapića i sedam ministara Vlade Crne Gore, zbog kršenja člana Zakona koji se tiče dostavljanja tačnih i potpunih podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Njihovi predmeti su među 652 postupka koje je Agencija, proaktivnim pristupom i intenziviranjem rada, pokrenula u prvoj polovini 2021. u oblasti provjere prihoda i imovine.

Ti podaci upućuju na dosljednu primjenu antikorupcijskih mehanizama i našu brigu o zaštiti javnog interesa, ispoljenoj i kroz postupanje po prijavama vezanim za nezakonita imenovanja direktora zdravstvenih ustanova i dodjelu specijalizacija u Ministarstvu zdravlja.

Prepoznajući reformsku orijentaciju, uloženi trud i rezultate, Evropska komisija je u radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru konstatovala da je „nakon promjena u Savjetu Agencije i njenom rukovodstvu 2020, Agencija otpočela s proaktivnim pristupom prema izazovima u pogledu njene nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta svojih odluka, unaprijeđujući sveukupan učinak“.

Kao nosioci najviših funkcija izvršne vlasti, članovi Vlade imaju veću javnu odgovornost da ličnim primjerom a zakonitim postupanjem doprinose afirmaciji i promociji ambijenta vladavine prave, snaženju integriteta javne uprave, ali i njegovanju kulture dijaloga.

Vjerujemo da su četvoro ministara koji su platili novčane kazne uvažili te pravne i civilizacijske standarde i činjenicu da član Zakona koga se nijesu pridržavali ne poznaje gradaciju prekršaja niti odmjerava o kakvim podacima i kojoj količini je riječ, već samo propisuje šta je javni funkcioner dužan da prijavi u imovinskom kartonu.

U svojim reagovanjima, pojedini ministri su obrazložili način na koji su prekršili Zakon, čime su nehotično pomogli Agenciji u jednoj od njenih ključnih uloga: edukaciji. Uz podsjećanje da je, reagujući preventivno, a zapažajući ponavljanje određenih grešaka u popunjavanju izvještaja o imovini i prihodima, naša institucija sprovela obuke za novoimenovane javne funkcionere. Nažalost, neki od ministara se nijesu odazvali pozivu da službenicima svog resora omoguće prisustvo našim edukativnim aktivnostima. Nadamo se da će im ovo iskustvo ukazati na potrebu upoznavanja sa obavezama i dužnostima koje su propisane za nosioce javnih funkcija.

Ne prepuštajući se ni zimskom snu ni ljetnjem odmoru, ne popuštajući pred raznoraznim pritiscima i populizmom, Agencija za sprječavanje korupcije će i dalje držati širom otvorene oči starajući se o poštovanju zakona i uočavajući slučajeve njegovog kršenja, sa povezom preko očiju ne obazirući se na funkcije, političko ili ma kakvo drugo opredjeljenje prekršilaca.

Agencija za sprječavanje korupcije

Arhiva novosti