Agencija za sprječavanje korupcije

Uvodni govor načelnice Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristine Braletić na radionici za lica određena za postupanje po prijavama zviždača

2. mart 2017.

Poštovani,

U okviru zakonske nadležnosti da sprovodi edukativne antikorupcijske aktivnosti, Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija održala treću radionicu za lica u organima vlasti koja su određena za postupanje po prijavama zviždača.

U ime Agencije i u svoje lično, želim da se zahvalim na vašem prisustvu i izrazim nadu da ćemo kao Agencija dati snažan doprinos jačanju kapaciteta za postupanje po prijavama u institucimama iz kojih dolazite.

Zakon o sprječavanju korupcije je propisao da lice koje prijavljuje sumnju na postojanje korupcije – zviždač, svoju prijavu može podnijeti organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku kod kojih, po njegovom saznanju postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Radi sprovođenja postupka, organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da odredi lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

U cilju ispunjenja navedene zakonske odredbe, Agencija je u toku 2016. godine obavila više od 500 konsultacija sa organima vlasti, u decembru je upućeno  preko 600 dopisa institucijama, a postavljeno je i saopštenje na internet stranici Agencije.

Kao rezultat navedenih aktivnosti, organi vlasti su odredili 610 lica za postupanje po prijavama zviždaca. Agencija je nastavila da primjenjuje Zakon i u odnosu na privatni sektor. Početkom 2017. godine, na osnovu liste najvećih poreskih obveznika, preduzećima je upućeno preko 150 obavještenja. Do sada je u privrednim društvima 55 lica određeno za postupanje po prijavama zviždača.

Zato smo se, u okviru navedenog projekta, okupili kako bi razgovarali, razmijenili iskustva i prenijeli znanje o tome kako se vodi postupak po prijavama zviždača, s obzirom da ste Vi, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, određeni za lica koja postupaju po prijavama zviždača u organima u kojima ste zaposleni.

Zakon o sprječavanju korupcije poznaje i drugi način prijavljivanja sumnje na korupciju. On se sastoji u tome da se prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije može podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije i bez prethodnog podnošenja prijave organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku na koje se prijava odnosi.

U 2016. godini, u kojoj je počela primjena instituta zviždača u Crnoj Gori, građani su se prvenstveno opredjeljivali za mogućnost da prijavu sumnje na korupciju podnose direktno Agenciji za sprječavanje korupcije a ne organima vlasti, pravnim licima i preduzetnicima. Ovo iz razloga što se radi o novom pravnom mehanizmu, te  je u toku postupak informisanja i edukacije javnosti o njemu, kao i proces određivanja lica za postupanje po prijavama zviždača u organima vlasti, pravnim licima i kod preduzetnika.

Agenciji za sprječavanje korupcije je u 2016. podnešeno 56 prijava za sumnju na korupciju, za 23 prijave je podnosilac želio da ostane anoniman. Agencija je postupila po svim navedenim prijavama i preduzela zakonom predviđene mjere i radnje.

S tim u vezi, od navedenog broja prijava, njih 10 je u skladu sa zakonom proslijeđeno nadležnim tužilaštvima, na osnovu  sumnje o postojanju krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Osamnaest prijava je Agencija ustupila drugim organima na dalju nadležnost.

Napominjem da je obaveza dostavljanja povratne informacije o ishodu postupaka od strane tužilaštava i nadležnih organa takođe propisana Zakonom, o čemu ove institucije redovno izvještavaju. Tako da su do sada, pred nadležnim tužilaštvima, 2 prijave odbačene, u 1 slučaju je pokrenut izviđaj i u jednom podignut optužni prijedlog. Nadležni organi su o ishodu okončanog postupka dostavili 16 odgovora gdje u 14 slučajeva nije utvrđeno postojanje nepravilnosti, u dva slučaja su utvrđene nepravilnosti, dok se za preostala dva čeka odgovor.

U radu kod Agencije je ostalo 28 prijava zviždača. U 2016. godini je okončano 14 postupaka i donijeto šest Mišljenja po prijavama zviždača, dok je u osam slučajeva okončala postupke službenom zabilješkom, jer prijave nisu sadržale neophodne zakonske elemente, ili su anonimno podnijete bez dovoljno podataka potrebnih za pokretanje postupka.  Ostali postupci su u toku.

Agencija je prošle godine primila i 9 zahtjeva za zaštitu zviždača, na osnovu kojih je donijela sedam Mišljenja, od kojih je u tri slučaja utvrđeno postojanje štete ili mogućnosti za nastanak štete zbog podnošenja prijave.

Na osnovu navedenog, imajući u vidu da su zaštita zviždača i postupanje po prijavama zviždača novi instituti u našem pravnom sistemu, može se smatrati da je Agencija postigla značajne rezultate u postupcima po podnijetim prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača. Agencija je postupila po svim pristiglim prijavama za sumnju na korupciju, kao i zahtjevima za zaštitu zviždača. Takođe, uspostavljena je dobra saradnja sa nadležnim tužilaštvima i drugim organima koji su nadležni za određena postupanja.

U narednom periodu akcenat će biti i na promociji već pomenutog načina prijavljivanja korupcije direktno kod organa vlasti, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, te organizovanje edukacija lica koja su u navedenim organizacijama određena za postupanje po prijavama zviždača, a u cilju dosljedne primjene zakona i jačanja povjerenja, etike i odgovornosti u samim organima vlasti i pravnim licima.

U tom smislu smo ovdje kako bi vam prezentovali zakonski okvir, procedure utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, sopstvena iskustva u postupanju po prijavama zviždača, ali i da razmijenimo stavove i eventualne izazove sa kojima se u vašim institucijama suočavate na samom početku primjene ovog novog instituta.

Agencija za sprječavanje korupcije ostaje otvorena da u okviru zakonskih nadležnosti nastavi da bude partner u projektima čiji je cilj jačanje javne svijesti o korupciji kao štetnoj društvenoj pojavi i metodama za njeno suzbijanje, te na taj način pruži dodatni doprinos razvoju društva netolerantnog na korupciju. Jedan od takvih je i aktuelni projekat CRNVO-a, a učešće i doprinos Agencije u njemu predstavlja važan rezultat Memoranduma o saradnji koji je Agencija u decembru zaključila sa više nevladinih organizacija, kada smo postigli saglasnost o budućim zajedničkim aktivnostima, među kojima istaknuto mjesto zauzima zaštita zviždača i proaktivan rad na podsticanju etične i zdrave radne sredine u javnom i privatnom sektoru.

Kristina Braletić, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača u Agenciji za sprječavanje korupcije

Novosti