Agencija za sprječavanje korupcije

Pokrenuti prekršajni postupci zbog nedostavljanja odluka o visini članarine

17. februar 2017.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisana je obaveza da politički subjekti u Crnoj Gori donesu Odluku o visini članarine za tekuću godinu najkasnije do kraja januara tekuće godine i dostave je Agenciji za sprječavanje korupcije, koja je objavljuje na svojoj Internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Nakon isteka propisanog roka, Agencija za sprječavanje korupcije je konstatovala da su do 01.02.2017. godine odluku dostavila 42 politička subjekta koja su upisana u Registar političkih subjekata koji se vodi kod Ministarstva javne uprave, kao i dva politička subjekta koja se u navedenom Registru ne nalaze. Odluke o visini članarine ovih subjekata objavljene su na internet stranici Agencije.

Devet političkih subjekata nije dostavilo Odluku o visini članarine. Agencija za sprječavanje korupcije je zbog toga pokrenula prekršajne postupke protiv četiri politička subjekta i odgovornih lica u njima (Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska stranka jedinstava, Bošnjačka demokrtaska partija Crne Gore i Srpska stranka).

Za preostalih pet političkih subjekata koji nisu dostavili Odluku o visini članarine (Građanska partija Crne Gore, Narodna stranka, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, Zelena partija Crne Gore i Demokratski Centar Boke) Agencija za sprječavanje korupcije je prema Ministarstvu javne uprave uputila zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno eventualnog brisanja političkih partija u skladu sa Zakonom o političkim partijama.

 Nakon dostavljanja odgovora Ministarstva javne uprave, Agencija će, ukoliko bude postojao osnov, pokrenuti prekršajni postupak i protiv navedenih političkih subjekata. 

Novosti