Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 38. Sjednica Savjeta ASK

Savjetu predstavljene aktivnosti Agencije u toku izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić
27. januar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, predstavljeni rezultati kontrole koje su ovlašćeni službenici izvršili 24. janauara 2017. u organima lokalne uprave Opštine Nikšić.

U postupku kontrole koji je pokrenut i vođen po službenoj dužnosti, izvršen je uvid u dokumentaciju i evidencije organa lokalne uprave i lokalne samouprave Opštine Nikšić.

Kontrolom izvještaja Opštine Nikšić koji se odnose na raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016. godinu, utvrđeno je da su sredstva uredno isplaćena političkim subjektima za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 163.436,04 eura, u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Izvršen je uvid u mjesečnu potrošnju organa uprave i organa lokalne samouprave, koja je prethodno dostavljena Agenciji. Konstatovano je, da je prosječna mjesečna potrošnja za mjesec januar definisana u iznosu 1/12 budžeta. Uvidom u objavljene analitičke kartice subjekta kontrole, utvrđeno je da za sada nije prekoračena dozvoljena mjesečna potrošnja budžetskih sredstava.

Kada je u pitanju raspodjela svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, utvrđeno da se stanje u informacionom sistemu koje se odnosi na raspodjelu svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, poklapa sa dostavljenim i objavljenim izvodima na petnaestodnevnom nivou.  Od početka godine bilo je 20 zahtjeva za socijalnu pomoć, od čega je do dana kontrole odobreno 13, dok su ostali odbijeni, a isplaćena su tri zahtjeva iz prethodne godine.

Izvršen je uvid u petnaestodnevne izvode iz lokalnog trezora kao i analitičke kartice o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, i utvrđeno da je zaključno sa 18. januarom 2017., ukupno isplaćeno 19.424 €, od čega se najveći iznos odnosi na troškove sudskih postupaka, direktne naknade štete i kamate za sporove.

U dijelu zapošljavanja u organima uprave i organima lokalne samouprave u periodu od 4. januara 2017 godine, utvrđeno je da ih nije bilo, kao i da nema započetih postupaka zapošljavanja. Agenciji je dostavljen je Izvod iz centralne kadrovske evidencije sa podacima o ukupnim zapošljavanjima u organima/službama.

Agencija je subjektu kontrole dala sljedeće preporuke:

1. Dosljedan nastavak primjene članova 11 stav 7, član 28, 29, 30, 32, 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,

2. Obavještavanje svih organa vlasti na teritoriji Opštine Nikšić o obavezi obavještavanja Opštine o raspodjeli socijalne pomoći na petnaestodnevnom nivou.

Savjet je, takođe, na današnjoj sjednici usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji. Novim pravilnikom povećan je broj izvršilaca za 5, ukinute su i formirane nove organizacione jedinice, u cilju unapređenja rada Agencije.

U Sektoru za sprječavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, formiran Odsjek za za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini. U Sektoru za sprječavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja povećan je broj izvršilaca. Formiran je  Odsjek za edukaciju, istraživanja, kampanje, i analitiku u Sektoru za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda. Služba za opšte poslove i finansije razdvojena je na: Službu za pravne i kadrovske poslove i Službu za finansijske poslove.

Savjet je donio Odluku o naknadama članova Savjeta, na osnovu člana 45 stav 2, a u vezi člana 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Savjet se upoznao sa presudom Upravnog suda kojom je poništena Odluka Komisije za sprječavanje sukoba intersa, kojom je bilo utvrđeno da je Radule Žurić, član Savjeta ASK, prekršio član 4 stav 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa a u vezi sa članom 41 i 45 Zakona o DRI.

Takođe, Savjet se upoznao sa Preoporukama za unapređenje rada Agencije za sprječavanje korupcije, koje je izradila NVO Centar za demokratsku tranziciju.

Novosti