Agencija za sprječavanje korupcije

15. novembar - rok za izvještaje o sredstvima za izbore održane 16. oktobra

Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, po Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni su da dostave izvještaj, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.
9. novembar 2016.

Dana 15. novembra ističe rok za dostavljanje izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za parlamentarne izbore i lokalne izbore u opštinama Kotor, Budva, Andrijevica i Gusinje, koji su održani 16. oktobra. 

Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, po Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni su da dostave izvještaj, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. 

Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu, elektronskim putem i u pisanoj formi, posredstvom internet stranice Agencije za sprječavanje korupcije (www.antikorupcija.me). Politički subjekat ove izvještaje dostavlja sa pratećom dokumentacijom i izvodima iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom.

Nepostupanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.


Novosti