Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost povodom Presude Upravnog suda U. Br. 11171/17 od 15. decembra 2017. godine

In order to fully and accurately inform the public, we point out that on January 24th 2018 the Agency for the Prevention of Corruption received the Judgment of the Administrative Court
26. januar 2018.

U cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti ističemo da  je Agencija za sprječavanje korupcije dana 24. januara 2018. godine primila  Presudu  Upravnog suda U. Br. 11171/17 od 15. decembra 2017. godine, kojom se poništava Odluka Agencije  broj UPI 02-01. 289/7 od 10. oktobra 2017. godine, u predmetu  Nikole Vukčevića, člana Savjeta Radio televizije Crne Gore,  kojom je naloženo da Agencija u ponovnom postupku donese novu, zakonitu odluku.

Upravni sud je  između ostalog, istakao da je za donošenje nove zakonite odluke neophodno konkretizovati privatni interes koji upućuje na mogućnost nepristrasnog postupanja prilikom vršenja njegove funkije, te da tuženi ne daje razloge u tom pravcu već radnju koja sama po sebi ne predstavlja sukob interesa, nejasno dovodi u vezu sa povredom odredbe člana 7 Zakona o sprječavanju  korupcije.

Agencija je  postupajući  shodno odredbama  Zakona o sprječavanju  korupcije u ponovnom postupku postupila  po nalogu  iz presude Upravnog suda i  dana 26. januara 2018. godine donijela Odluku kojom je utvrđeno da  je Nikola Vukčević,  sada bivši član Savjeta Radio Televizije Crne Gore,  kao   javni funkcioner prekršio  član  7  stav 5 Zakona o sprječavanju  korupcije, a u vezi sa  članom  26 stav 1 tačka 5 Zakona o  nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore  na način što je ispunjavajući ugovorenu obavezu iz ugovora zaključenog sa ,,Galileo Production” DOO Podgorica režirao film „Romi i neke strane priče“, na koji način je mogao doći u sukob interesa da kao član Savjeta Radio televizije Crne Gore čija je nadležnost da usvaja programska dokumenta, plan rada i izvještaj o radu Radio televizije Crne Gore, odlučuje da se predmetni film emituje na programima televizije Crne Gore, na koji način bi ostvario privatni materijalni ili nematerijalni interes, u vidu autorskog honorara za iskorišćavanje svog autorskog djela. 

Ovo iz razloga jer je  Zakonom  o   nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore   članom  26    stav 1 tačka 5 propisano da   članovi Savjeta ne mogu biti: 

lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl., imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo takvog lica u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa, a upravo je djelatnost privrednog društva “Galileo production” DOO Podgorica,  - proizvodnja filmova, video zapisa i televizijskog programa.

Ističemo da je postupak koji je vodio Administrativni odbor Skupštine Crne Gore,  nezavistan od upravnog postupka vođenog pred  Agencijom i da je sproveden na osnovu člana 42 Zakona o  nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, a u vezi člana 26 istog zakona, a o čemu se imenovani javni funkcioner izjašnjavao u postupku  pred nadležnim Skupštinskim odborom. 

Imajući u vidu da je Administrativni odbor Skupštine Crne Gore u skladu sa propisanim zakonskim nadležnostima postupao u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, napominjemo  da ishod tog postupka nije  zahtijevao pravosnažnost odluke ASK, kako je to propisano članom 42 Zakona o sprječavanju  korupcije.

Imenovani obavljajući funkciju člana Savjeta Radio televizije Crne Gore nikada Agenciji nije dostavio Izvještaj o prihodima i imovini javnih funkcionera, pa će Agencija u tom pravcu  pokrenuti postupke u cilju utvrđivanja odgovornosti  imenovanog javnog funkcionera.

Do sada je na osnovu donijetih odluka i datih Mišljenja Agencij, razriješeno ili podnijelo ostavke na javne funkcije više od 140 javnih funkcinera, tako da je ovo samo jedan u nizu postupaka  u kojima je Agencija utvrdila povredu  odredbi Zakona o sprječavanju  korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa  i ograničenja u vršenju javnih funkcija, a koji podaci su dostupni na sajtu Agencije.

Napominjemo  da su  na  osnovu člana 7 stav 5 Zakona o sprječavanju  korupcije Odluke i Mišljenja Agencije, čijim se donošenjem utvrđuje postojanje sukoba interesa  i ograničenja u vršenju javnih funkcija, konačne i obavezujuće za  javne funkcionere.


Arhiva novosti