Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje direktorice ASK povodom Dana borbe protiv korupcije: Ujedinjeni protiv korupcije

Kao najbolje ocijenjena institucija u Poglavlju 23 pristupnih pregovora, Agencija za sprječavanje korupcije je spremna da, čuvajući zakonom garantovanu nezavisnost, nastavi da nosi svoj dio tereta i da u skladu sa Konvencijom UN promoviše i afirmiše načela vladavine prava, pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, integriteta, transparentnosti i odgovornosti.
9. decembar 2023.

Prepoznajući u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije polaznu tačku svog djelovanja, nadahnuta njenim idealima, a obavezana principima i smjernicama, Agencija za sprječavanje korupcije se sa dubokim poštovanjem pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kojim se simbolički povezujemo sa 9. decembrom 2003. godine, kada je u meksičkoj Meridi otvoren za potpisivanje ovaj univerzalni pravno obavezujući antikorupcijski instrument.

Ovogodišnji, jubilarni Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ističe ključnu vezu između borbe protiv korupcije i mira, sigurnosti i razvoja. Suzbijanje korupcije je, kako je navedeno iz UN, pravo i odgovornost svih, i samo saradnjom i angažmanom čitave zajednice možemo prevladati njene negativne posljedice.

Te porukedoživljavamo, u prvom redu, u svijetlu napora i izazova naše države na putu priključivanja Evropskoj uniji. Vrijeme je da deklarativnu posvećenost evropskim integracijama zamijenimo odlučnim akcijama, i da najodgovorniji u procesu, nosioci najviših javnih funkcija, donosioci zakona i kreatori politika, usmjere energiju u tom pravcu. Pri tom, uvijek moramo imati na umu da ulazak u Evropsku uniju nije cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje društvenog konsenzusa o razvitku države koja počiva na univerzalnim vrijednostima poštovanja ljudskih prava i demokratskog upravljanja, koja garantuje pravnu sigurnost za svoje građane i izgrađena je na čvrstim temeljima vladavine prava.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije 2023.

Kao najbolje ocijenjena institucija u Poglavlju 23 pristupnih pregovora, Agencija za sprječavanje korupcije je spremna da, čuvajući zakonom garantovanu nezavisnost, nastavi da nosi svoj dio tereta i da u skladu sa Konvencijom UN promoviše i afirmiše načela vladavine prava, pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, integriteta, transparentnosti i odgovornosti.

U duhu mota ovogodišnjeg obilježavanja 9. decembra „UNCAC 20: Ujedinjujući svijet protiv korupcije“, Agencija izražava svoju posvećenost saradnji sa institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima koji rade u korist javnog interesa i ohrabruje građane da svojim stavovima utiču na ambijent u kome se korupcija percipira kao najveća prepreka u ekonomskom i društvenom razvoju zajednice.

Novosti