Agencija za sprječavanje korupcije

O analizi propisa

Antikorupcijska procjena zakona ili procjena podložnosti propisa korupciji podrazumijeva analizu kako važećih zakonskih odredbi tako i nacrta zakonskih propisa čija primjena može dovesti do koruptivnog rizika, u najširem smislu riječi. Navedena procjena ne znači tumačenje zakonskog teksta niti analizu usklađenosti sa pravnim sistemom Crne Gore kao ni prijedlog za izmjenu zakona već inicijativu zakonodavcu ili predlagaču da, na osnovu Mišljenja Agencije upodobe zakonske norme kako bi njihova primjena eliminisala rizike od korupcije. Procjena takođe ne znači uvijek analizu ukupnosti zakonskog teksta već pojedinih normi koje mogu biti  rizične sa aspekta   korupcije.

Jasni i precizni propisi koji ne otvaraju mogućnost za koruptivno i neetičko postupanje kao i normativna usklađenost sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv korupcije preduslov su za uspostavljanje sistema koji će garantovati pravnu sigurnost u praksi. Sa druge strane, primjena važećih zakona pružiće podatke o njihovoj eventualnoj neusklađenosti sa antikorupcijskim standardima i omogućiti iniciranje njihove izmjene.

Uzroci rizika od korupcije u samim zakonskim normama mogu biti različiti. Najčešći su nejasne, neprecizne i nerazumljive norme koje otvaraju mogućnost za različita diskreciona tumačenja.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, u okviru Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda, uspostavljen je Odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije sa tri izvršioca. Osnovni zadatak ovog Odsjeka je monitoring kako važećih propisa tako i nacrta zakona i podzakonskih akata koji sadrže odredbe koje mogu dovesti do koruptivnog rizika, u najširem smilsu riječi. Navedeni rizik ne podrazumijeva samo rizike od korupcije u najužem smislu već i narušavanje etičnosti, transparentnosti, štete po javni interes itd., ukratko sve ono što, ako ne direktno a ono indirektno može otvoriti prostor odnosno mogućnost za neki od oblika koruptivnog ponašanja.

Navedene nadležnosti Odsjeka se temelje na članu 78 Zakona o sprječavanju korupcije, po kojem je Agencija:

- ..." daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;

- daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;... "

Takođe, članom 79 istog Zakona Agencija može po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev organa vlasti, privrednog društva, pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, dati mišljenje radi unaprjeđenja prevencije korupcije, smanjenja rizika od korupcije i jačanja etike i integriteta u organima vlasti i drugim pravnim licima, koje sadrži analizu rizika od korupcije, mjere za otklanjanje rizika od korupcije i sprječavanje korupcije.

Metodologija

Sprovođenje nadležnosti Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije podržano je kroz RAI Regionalni program jačanja kapaciteta antikorupcijskih institucija i civilnog društva u borbi protiv korupcije i učestvovanju u procesu usklađenosti sa UN konvencijom.

Cilj 2 navedenog Programa je posvećen izgradnji kapaciteta institucija jugoistočne Evrope u sprovođenju procjena podložnosti zakonskih propisa korupciji (corruption proofing). Sekretarijat RAI kroz navedeni Program pruža podršku u uspostavljanju nacionalne metodologije za procjenu podložnosti korupciji domaćeg zakonodavstva.

U nastavku možete naći Metodologiju za procjenu  rizika od korupcije u propisima u Crnoj Gori koja je razvijena kroz navedeni Program na crnogorskom i engleskom jeziku.

Metodologija za procjenu rizika od korupcije u propisima

Analiza propisa