Agencija za sprječavanje korupcije

O analizi propisa

Antikorupcijska procjena zakona ili procjena podložnosti propisa korupciji podrazumijeva analizu kako važećih zakonskih odredbi tako i nacrta zakonskih propisa čija primjena može dovesti do koruptivnog rizika, u najširem smislu riječi. Navedena procjena ne znači tumačenje zakonskog teksta niti analizu usklađenosti sa pravnim sistemom Crne Gore kao ni prijedlog za izmjenu zakona već inicijativu zakonodavcu ili predlagaču da, na osnovu Mišljenja Agencije upodobe zakonske norme kako bi njihova primjena eliminisala rizike od korupcije. Procjena takođe ne znači uvijek analizu ukupnosti zakonskog teksta već pojedinih normi koje mogu biti rizične sa aspekta korupcije.

Jasni i precizni propisi koji ne otvaraju mogućnost za koruptivno i neetičko postupanje kao i normativna usklađenost sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv korupcije preduslov su za uspostavljanje sistema koji će garantovati pravnu sigurnost u praksi. Sa druge strane, primjena važećih zakona pružiće podatke o njihovoj eventualnoj neusklađenosti sa antikorupcijskim standardima i omogućiti iniciranje njihove izmjene.

Uzroci rizika od korupcije u samim zakonskim normama mogu biti različiti. Najčešći su nejasne, neprecizne i nerazumljive norme koje otvaraju mogućnost za različita diskreciona tumačenja.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, u okviru Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda, uspostavljen je Odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije sa tri izvršioca. Osnovni zadatak ovog Odsjeka je monitoring kako važećih propisa tako i nacrta zakona i podzakonskih akata koji sadrže odredbe koje mogu dovesti do koruptivnog rizika, u najširem smilsu riječi. Navedeni rizik ne podrazumijeva samo rizike od korupcije u najužem smislu već i narušavanje etičnosti, transparentnosti, štete po javni interes itd., ukratko sve ono što, ako ne direktno a ono indirektno može otvoriti prostor odnosno mogućnost za neki od oblika koruptivnog ponašanja.

Navedene nadležnosti Odsjeka se temelje na članu 78 Zakona o sprječavanju korupcije, po kojem je Agencija:

- ..." daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;

- daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;... "

Takođe, članom 79 istog Zakona Agencija može po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev organa vlasti, privrednog društva, pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, dati mišljenje radi unaprjeđenja prevencije korupcije, smanjenja rizika od korupcije i jačanja etike i integriteta u organima vlasti i drugim pravnim licima, koje sadrži analizu rizika od korupcije, mjere za otklanjanje rizika od korupcije i sprječavanje korupcije.

Metodologija

Sprovođenje nadležnosti Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije podržano je kroz RAI Regionalni program jačanja kapaciteta antikorupcijskih institucija i civilnog društva u borbi protiv korupcije i učestvovanju u procesu usklađenosti sa UN konvencijom, u okviru koga je izrađena Metodologija za procjenu rizika od korupcije u propisima u Crnoj Gori u julu 2017. godine. Navedena Metodologija sadrži Kontrolnu listu procjene rizika od korupcije u propisima i pregled svih potencijalnih rizika koji se u donošenju određenog normativnog akta mogu pojaviti, sa praktičnim primjerima koji treba da ilustruju moguće situacije u kojima donosioci ovih akata mogu da se nađu odnosno da upadnu u zamku regulatornog rizika. Dio Metodologije definiše i procesne smjernice, odnosno ono što čini suštinu rada Agencije u okviru ove nadležnosti i što je razdvaja od nadležnosti drugih državnih organa.

U saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, intezivno je rađeno na unaprjeđenju postojeće Metodologije, te je sačinjena Analiza koja sadrži: Uporednu analizu koja obuhvata praksu 11 zemalja; Analizu stanja u Crnoj Gori, sa preporukama za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti i Predlog Preliminarne kontrolne liste rizika od korupcije. U odnosu na preporuke iz pomenute Analize posebno je proširen dio postojeće Metodologije koji se odnosi na procesne smjernice, odnosno na postavljanje prioriteta u radu u oblasti antikorupcijske procjene propisa, sve u cilju lakše i objektivnije identifikacije budućih propisa koji bi bili predmet analize Agencije za sprječavenje korupcije, tako da od novembra 2022. godine u sprovođenju antikorupcijske procjene zakona Odsjek svoja mišljenja prevashodno bazirati na Metodologiji za procjenu rizika od korupcije u propisima u Crnoj Gori koja je inovirana shodno preporukama eksperta UNDP-a angažovanog u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji”.

U nastavku možete naći Metodologiju za procjenu rizika od korupcije u propisima u Crnoj Gori inoviranu novembra 2022 na crnogorskom i engleskom jeziku kao i Preliminarnu kontrolu na rizike od korupcije

Metodologija za procjenu rizika od korupcije u propisima(en)

Preliminarna kontrolna lista rizika od korupcije (sa listom od 23 pitanja)(en)

Analiza propisa