Agencija za sprječavanje korupcije

Predložene izmjene i dopune Zakona o sprječavanju korupcije su neprimjenjive u praksi

Agencija još jednom poziva zakonodavni dom da prepozna delikatnost, složenost, značaj i opseg Zakona u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije, i bude dio multidisciplinarnog procesa koji će kritički i analitički sagledati relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta.
3. maj 2023.

Postupajući po službenoj dužnosti, Agencija za sprječavanje je sagledala odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije, dostavljene od strane Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore. Imajući u vidu iskustvo u dosadašnjem sprovođenju Zakona, Agencija je prepoznala korupcijske rizike i nedostatke u samim normama, koje ih čine neprimjenjivim u praksi.

Manjkavosti su uočene u normama koje se odnose na definiciju javnog funkcionera, povezanog lica i poklona, obavezu podnošenja izvještaja za članove stalnih i povremenih radnih tijela, zabranu ugovaranja otpremnine za slučaj prestanka javne funkcije i uvođenje dvostepenosti u rad Agencije, odnosno predviđanje postupanja Savjeta po žalbi na odluke Agencije. Pored toga, Nacrt ne sadrži procjenu fiskalnog uticaja propisa.

Na poseban oprez pozivaju odredbe koje se tiču uvođenja novih nadležnosti Agencije. Među njima su praćenje životnog stila javnog funkcionera, pristup računima bankarskih i drugih finansijskih institucija bez saglasnosti javnog funkcionera i izricanje opomene ukoliko Agencija utvrdi manja odstupanja prijavljene imovine i prihoda od stvarnog stanja. Ovako predviđena ovlašćenja nije moguće primijeniti bez dodatne razrade i usklađivanja sa više relevantnih propisa.

Kad je u pitanju predviđanje nadležnosti Skupštine, odnosno nadležnog odbora, da inicira razrješenje pojedinih ili svih članova Savjeta Agencije u slučajevima negativnog izjašnjavanja o izvještajima koje je potrebno dostaviti Skupštini ili nadležnom odboru, tri puta u toku trajanja mandata Savjeta, Agencija je u Mišljenju navela zašto smatra da to predstavlja primjer očiglednog neprimjerenog pritiska i političkog uticaja na njen rad. Predmetna odredba Nacrta zakona je ozbiljna prijetnja nezavisnosti, samostalnosti i nepristrasnosti funkcija člana Savjeta i direktora Agencije, što se kosi sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o korupciji i preporukama relevantnih međunarodnih organizacija o potrebi minimalizovanja političkog uticaja izvršne i zakonodavne vlasti na antikorupcijske institucije.

Na kraju, ali ne manje važno, analizirane su i prelazne i završne odredbe Nacrta zakona koje se odnose na predviđanje prestanka mandata članovima Savjeta i direktoru Agencije bez prethodnog dovođenja u pitanje njihovih sposobnosti u zakonom utvrđenim postupcima. Time im se, između ostalog, uskraćuje mogućnost da ospore prestanak svog mandata pred nadležnim sudovima. Logično i pravedno rješenje bi bilo da ova lica vrše funkciju shodno mandatu na koji su izabrani, osim u slučaju da im zbog utvrđene odgovornosti mandat mora prestati, posebno s obzirom na to da nijesu promijenjeni uslovi za njihov izbor na predmetne funkcije.

Agencija još jednom poziva zakonodavni dom da prepozna delikatnost, složenost, značaj i opseg Zakona u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije, i bude dio multidisciplinarnog procesa koji će kritički i analitički sagledati relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta. Neophodno je da rješenja koja proizađu iz tog procesa uklone nedostatke postojećeg zakonskog okvira prepoznate kroz sedmogodišnju praksu, da ista budu usaglašena sa međunarodnim standardima u oblasti prevencije korupcije, a u prvom redu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije, Direktivom o zaštiti zviždača i GRECO preporukama iz Izvještaja o evaluaciji za Crnu Goru u okviru V kruga evaluacije, a da buduća primjena Zakona dodatno osnaži Agenciju u sprovođenju antikorupcijskih mehanizama.

Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o sprječavanju korupcije je dostupno nalinku.