Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 81. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

31. oktobar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici razmatrao Izvještaj o realizaciji Plana rada ASK za treći kvartal 2022. godine.

Jednoglasno je konstatovano da je i dalje prisutan trend rasta u svim oblastima rada, kao i visok stepen okončanosti upravnih i prekršajnih postupaka. Takođe, pohvaljeni su rezultati u oblasti mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, gdje je Agencija je u prvih devet mjeseci ove godine analizirala za 70% više propisa u odnosu na kompletnu 2021. godinu i više nego u prethodne četiri godine zbirno.

U domenu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, ASK je u III kvartalu 2022, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 50 Mišljenja. Na osnovu datih Mišljenja Agencije, u trećem kvartalu podnijeto je 8 ostavki javnih funkcionera.

Agenciji je u prva tri kvartala 2022. godine dostavljeno ukupno 9.987 izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja (od čega u III kvartalu 1.260), za 4,4% više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

U III kvartalu izvršena je provjera tačnosti i potpunosti 202 izvještaja o prihodima imovini, čime je već provjereno 71,5% (951) izvještaja od predviđenih 1.330. U toku je najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera – dodatna provjera, dok je u domenu praćenja stila života javnih funkcionera Agencija u ovoj godini jedan predmet dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

U III kvartalu, po svim osnovima rada Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, izvršena je kontola 17.345 dostavljenih izvještaja od strane obveznika ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja za izbore koji su održani u 14 lokalnih samouprava. Agencija je, radi dostavljanja izvještaja u roku, kao i kod uočenih tehničkih nepravilnosti, uputila ukupno 781 upozorenje organima vlasti, na koja su svi pozitivno reagovali.

Zbog kršenja odredaba ZFPSiIK, Agencija je u III kvartalu 2022. nadležnim sudovima za prekršaje podnijela 59 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

U III kvartalu 2022. godine bilo je 48 prijava zviždača, od čega je 27 podnijeto anonimno. Agencija je u prvih devet mjeseci 2022. godine zaprimila više prijava zviždača u odnosu na godišnji nivo prvih pet godina rada ASK i gotovo na nivou cjelokupne 2021. godine, čime se nastavlja trend rasta broja prijava.

U ovom periodu u radu pred Agencijom bile su 233 prijave zviždača (uključujući i prijave iz prethodnih godina). Okončana su 24 postupka po prijavama, u kojima nije utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U izvještajnom periodu realizovano je 5 preporuka zakonskim obveznicima za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika, čime su realizovane sve preporuke koje je ASK dala tokom prve polovine 2022. godine.

Agencija je pokrenula jedan postupak po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, koji je u toku. U toku su još 4 postupka pokrenuta po službenoj dužnosti iz prethodnog perioda.

U izvještajnom periodu, Agencija je nadležnim tužilaštvima ustupila četiri postupka, koji su u toku, dok je za dvije prijave iz ranijeg perioda dostavljena povratna informacija da je pokrenuta istraga. Jedna prijava proslijeđena je drugoj nadležnoj instituciji, dok je za jednu prijavu iz ranijeg perioda dostavljena povratna informacija da nije utvrđeno postojanje nepravilnosti. Pred drugim nadležnim organima u toku su i 34 postupaka po prijavama zviždača iz prethodnog perioda.

Tokom III kvartala podnijet je jedan zahtjev za zaštitu zviždača, a u toku su i dva postupka iz prethodnog izvještajnog perioda.

U III kvartalu 6 organa vlasti je po prvi put donijelo rješenje o određivanju menadžera integriteta, a isto toliko organa prvi put je usvojilo i Agenciji dostavilo plan integriteta u štampanoj i elektronskoj formi.

U III kvartalu pripremljene su tri inicijative:

  • Inicijativu za unificiranje zakonskog okvira koji reguliše najvažnija pitanja upravljanja, nadzora, stvarnog i potencijalnog sukoba interesa i transparentnosti rada organa upravljanja javnih preduzeća;
  • Inicijativu za uvođenje Preliminarne kontrole na rizike od korupcije (sa listom od 23 pitanja), kao obavezne u proceduri izrade predloga zakona koje utvrđuje Vlada Crne Gore;
  • Inicijativu za uvođenje Preliminarne kontrole na rizike od korupcije (sa listom od 23 pitanja), kao obavezne u proceduri predlaganja zakona od strane poslanika samostalno ili u ime šest hiljada birača, shodno članu 93 stav 1 i 2 Ustava Crne Gore.

Agencija je u III kvartalu pokrenula 8 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije, i svi postupci su u toku.

Takođe, Agencija je pokrenula 8 upravnih postupaka postupajući po prigovorima zbog sumnji u kršenje ZFPSiIK. U 4 predmeta donijeta je odluka da nema kršenja zakona, dok su preostala 4 postupka u toku.

Agencija je III kvartalu 2022. godine, zbog kršenja antikorupcijskih zakona, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 240 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Tokom izvještajnog perioda, okončan je ukupno 201 postupak (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina i realizovane prekršajne naloge), od čega su u 92% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni iznosi 25.770€.

Uz međunarodnu podršku, u III kvartalu Agencija je bila posvećena analizi Zakona o sprječavanju korupcije. Naime, u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, ASK je, u saradnji sa Savjetom Evrope, započela sveobuhvatnu analizu ZSK, koja se sprovodi u tri faze. U toku je druga faza, u kojoj se analiziraju djelovi Zakona koji se odnose na sukob interesa i imovinske kartone, dok će u trećoj fazi biti analizirani djelovi koji se odnose na zviždače, integritet i prekršajne odredbe.

U cilju unapređenja komunikacije i saradnje sa domaćom i međunarodnom javnošću, u izvještajnom periodu aktivno je rađeno na izradi Komunikacione strategije ASK, u saradnji sa ekspertima Savjeta Evrope.

Nastavljene su aktivnosti u pogledu usklađivanja internih procedura Agencije sa ISO 9001 standardima. Implementacija ISO standarda doprinijeće unapređenju kvaliteta rada zaposlenih, profesionalizaciji, jačoj odgovornosti, motivaciji i koordinaciji radnih procesa, boljem raspolaganju resursima i vremenom, u cilju usklađivanja radnih procesa sa međunarodnim standardima. Sprovođenje ISO 9001 standarda omogućila je Ambasada SAD u Crnoj Gori.

U okviru druge tačke Dnevnog reda, Savjet ASK je razmatrao Izvještaj o stepenu realizacije zaključaka i inicijativa koje je to tijelo donijelo od izbora novog saziva u julu 2019.

Konstatovano je da je Savjet ASK do sada usvojio 132 zaklučka, od kojih je realizovano ili je djelimično realizovano 119 (90,15%). U toku je realizacija 6 zaključaka, a jedan zaključak nije dospio na realizaciju. Nije realizovano šest zaključaka.