Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 66. sjednice Savjeta Agencije za sprješavanje korupcije

28. februar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije predstavljen je Plan rada ASK za 2022. godinu.

Plan obuhvata 13 ključnih ciljeva formulisanih u skladu sa normativnim okvirom kojim se uređuje rad Agencije, kojima su razrađene aktivnosti Agencije planirane za 2022, očekivani ishodi tih aktivnosti, indikatori rezultata, kao i vremenski okvir realizacije aktivnosti, učesnici i odgovorna lica.

Sadržajno, pored redovnih aktivnosti koje nadležni odsjeci sprovode u svrhu realizacije ovih ciljeva, u ovogodišnji Plan su inkorporirane obaveze koje proističu iz Strateškog plana ASK 2022-2024, zatim preporuke Radne grupe za prikupljanje podataka o prekršajima i izrečenim sankcijama (koje su u većini sadržane i u Strateškom planu), kao i ono što smo prepoznali kao neophodno na osnovu analize rezultata Izvještaja o radu ASK u 2021.

Ovogodišnji Plan je sadržajniji - svi ciljevi imaju nove aktivnosti (ukupno 40 novih aktivnosti) ili dodatno konkretizovane i proširene indikatore rezultata (skoro 90 novih/izmijenjenih indikatora), u cilju bolje mjerljivosti ostvarenih rezultata.

Pored redovnih aktvnosti u u oblasti provjere prihoda i imovine, a u cilju poboljšanja efikasnosti rada i primjene antikorupcijskih mehanizama, planirano je da se kod Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava iniciraju izmjene Obrasca izvještaja o prihodima i imovini, kao i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra prihoda i imovine javnih funkcionera.

Uvažavajući Strateški plan ASK 2022 – 2024, kao i preporuke Radne grupe za prekršaje, Agencija će intenzivirati aktivnosti na planu pružanja podrške obveznicima podnošenja izvještaja, a radi bližeg upoznavanja sa zakonskim obavezama i uklanjanja potencijalnih nejasnoća, posebno u kontekstu samog procesa podnošenja izvještaja.

Imajući u vidu da je u 2022. godini planirano održavanje lokalnih izbora u većini lokalnih samouprava, kapaciteti Agencije će u velikom dijelu biti usmjereni na obavljanje poslova iz tog dijela njenih nadležnosti. U tom kontekstu, u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja biće intenzivirane aktivnosti koje se tiču informisanja javnosti i obveznika zakona.

U oblasti postupanja po prijavama zviždača i zaštite zviždača, pored redovnih aktivnosti, Agencija će izraditi detaljnu analizu o potrebi i načinu usaglašavanja Zakona o sprječavanju korupcije sa EU Direktivom o zaštiti zviždača 2019/1937, u cilju daljeg unapređenja zakonskog okvira, adekvatnije zaštite zviždača i stvaranja preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije.

U dijelu koji tretira oblast analize propisa na rizike od korupcije, Planom je predviđeno unapređenje Metodologije o procjeni podložnosti zakonskih propisa korupciji, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje liste rizika, sve u cilju lakše i objektivnije identifikacije budućih propisa koji bi bili predmet analize Agencije.

U skladu sa preporukom Radne grupe za prekršaje, Agencija će tokom 2022. godine inicirati sastanke sa predsjednicima sudova za prekršaje, kako bi se ukazalo na efekte izricanja kazni ispod zakonskog minimuma i neujednačene politike kažnjavanja, kao i na potrebu izricanja većeg iznosa kazni za počinioce prekršaja koji su prethodno osuđivani u istoj materiji, te izricanja maksimalne kazne za lica koja to čine učestalo.

U oblasti međunarodne saradnje, Agencija će, pored aktivnosti koje proističu iz njenog članstva u međunarodnim organizacijama i aktivnog učešća u procesu pristupanja Crne Gore EU, u 2022. godini, jačati i saradnju sa međunarodnim organizacijama i inicijativama, ali i institucijama, odnosno agencijama koje se bave sprečavanjem i borbom protiv korupcije.

Prepoznata je potreba da se tokom 2022. godine značajno osnaže aktivnosti na podizanju nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i upoznatosti javnosti sa nadležnostima, radom i rezultatima Agencije, kroz intenziviranje informativnih kampanja. Takože, biće intenzivirane edukativne aktivnosti za različite ciljne grupe i obezbijeđeno kontinuirano prisustvo u medijima, u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o rezultatima ostvarenim na antikorupcijskom planu. U tom kontekstu, biće nastavljena saradnja Agencije sa drugim organima, nevladinim i privatnim sektorom, kao i medijima.

Agencija će u 2022. godini biti posvećena kontinuiranom jačanju svojih institucionalnih, kadrovskih i tehničkih potencijala, koji su preduslov za efikasno i djelotvorno obavljanje poslova iz domena njenih nadležnosti.

U kontekstu jačanja tehničkih kapaciteta ASK, predviđeno je projektovanje novog informacionog sistema, kako bi se prevazišli utvrđeni nedostaci i poboljšala funkcionalnost informativno-tehničke podrške za obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti u okviru Agencije.

Na prijedlog jednog člana Savjeta, odlučeno je da se sjednica prekine i da se nastavi sa radom 1. marta 2022. godine u 9 sati.

Novosti