Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak članova Savjeta Agencije sa ekspertima za oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja

21. januar 2016.

Danas je u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije održan sastanak članova Savjeta Agencije sa ekspertima za oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Lisom Klein i Magnusom Omanom.

G-đa Klein g-din Oman su predstavili aktivnosti koje su do sada sprovedene u cilju pripreme Agencije za sprovođenje kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama. Te aktivnosti su se odnosile na izradu podzakonskih akata i obuku službenika za efikasno sprovođenje odredbi zakona koji reguliše ta pitanja. Oni su, takođe, predstavili uporedna iskustva Velike Britanije i SAD-a u navedenoj oblasti. 

Eksperti su naglasili da pred Agencijom stoji izazov kada je u pitanju jačanje povjerenja javnosti u njen rad i ukupni izborni proces, posebno imajući u vidu činjenicu da se oblast kontrole finansiranja, a naročito korišćenja javnih resursa u izbornoj kampanji, po prvi put na ovakav način reguliše u Crnoj Gori. Oni su istakli da Agencija u svom radu treba da se vodi principima transparentnosti, saradnje sa relevantnim akterima i kvalitetnog planiranja u cilju sprovođenja Zakonom propisanih nadležnosti. 

Kada je u pitanju objavljivanje podataka i odluka, eksperti su naglasili da se u tom dijelu mora voditi računa o pravilima koja regulišu pitanje zaštite podataka. Odluke se, prema međunarodnim standardima, objavljuju po njihovoj konačnosti, bez objavljivanja svih dokumenta koja su vezana za njihovo donošenje, posebno ne za vrijeme trajanja postupka.  Na taj način Agencija će svoj rad graditi na dobrim temeljima i pokazati javnosti da želi djelovati dosljedno, srazmjerno i neselektivno.

Članovi Savjeta su zahvalili ekspertima na podršci, posebno imajući u vidu da su očekivanja od Agencije velika, kako od strane Evropske unije, tako i od opšte javnosti u Crnoj Gori. Oni su se složili da će mišljenje eksperata pomoći članovima Savjeta da na pravi način sagledaju podzakonske akte u ovoj oblasti, koje treba da usvoje u narednom periodu.

Posjeta eksperata je organizovana u okviru projekta kojeg finanasira Britanska amabasada, a koji je posvećen jačanju kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata izbornih kampanja. Planirano je da projekat traje do kraja marta ove godine.

Podajećamo da su u cilju izrade podzakonskih akata, u julu i novembru održane dvije ekspertske misije, uz podršku TAIEX-a, kao i okrugli sto, 10. novembra, na kome su predstavljene dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju efikasnog sistema kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i definisani budući koraci. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici političkih subjekata i nevladinih organizacija kojima su proslijeđeni nacrti na komentare i sugestije prije usvajanja. Nakon što su dobijeni komentari i amandmani, održana je konsultacija sa relevantnim nevladinim organizacijama koje su dostavile komentare i amandmane (MANS i CDT). Takođe, dobijeni komentari i amandmani su prevedeni i proslijeđeni ekspertima koji su takođe dali svoje mišljenje i analizu predloženih amandmana.

Novosti