Agencija za sprječavanje korupcije

Do kraja marta teče rok za dostavljanje završnog računa i konsolidovanog finansijskog izvještaja

25. mart 2024.

Djelujući preventivno, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su, na osnovu člana 48 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da do 31. marta Državnoj revizorskoj instituciji, Poreskoj upravi i Agenciji podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu, u štampanoj i elektronskoj formi.

Sastavni dio izvještaja je informacija o načinu i namjeni utroška sredstava za redovno finansiranja rada ženskih organizacija u političkim subjektima (član 14).

Nepostupanje u skladu sa zakonom, odnosno nepodnošenje izvještaja, povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekta i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Obrazac za izvještavanje se može preuzeti sa internet stranice Agencije, u odjeljku Politički subjekti/Obrasci.

Izvještaj obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se podnosi. Pored navedenog, politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i DRI-u i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata i izbornu kampanju i redovan rad.

Novosti