Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje političkim subjektima o njihovim zakonskim obavezama

Politički subjekti su, u skladu sa članom 49 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, bili dužni da svojim aktima urede način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja, da odrede lice odgovorno za finansijsko poslovanje, propišu način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i donesu finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu, odnosno do 31. decembra 2023. za 2024. godinu. Zakonom je propisana i obaveza političkih subjekata da do 31. januara donesu Odluku o visini članarine za 2024. godinu i dostave je Agenciji. Na osnovu člana 48 stav 2 Zakona, politički subjekti su dužni da do 31. marta podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obaveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji.
22. januar 2024.

Djelujući preventivno, na temelju svojih zakonskih nadležnosti, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su, u skladu sa članom 49 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, bili dužni da svojim aktima urede način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja, da odrede lice odgovorno za finansijsko poslovanje, propišu način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i donesu finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu, odnosno do 31. decembra 2023. za 2024. godinu. Potrebno je da politički subjekti obavijeste Agenciju o ispunjenju ove obaveze.

Zakonom je propisana i obaveza političkih subjekata da do 31. januara donesu Odluku o visini članarine za 2024. godinu i dostave je Agenciji. Obaveza se odnosi na sve političke partije iz registra političkih partija, kao i političke subjekte koji imaju osvojene mandate u Skupštini Crne Gore, odnosno skupštinama jedinica lokalne samouprave, bez obzira na to da li planiraju ili ne planiraju članarinu kao izvor finansiranja u 2024. godini.

Na osnovu člana 48 stav 2 Zakona, politički subjekti su dužni da do 31. marta podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obaveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji.

Prilikom dostavljanja predmetnog izvještaja, politički subjekt je dužan da, kao propratna dokumenta, dostavi Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata i izbornu kampanju i redovan rad (član 48 stav 3).

Završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj mogu se dostaviti Agenciji neposredno ili poštom na adresu Ulica kralja Nikole 27/V, 81000 Podgorica, ili na email: finansiranje@antikorupcija.me.

Poštujući Zakon, Agencija objavljuje dokumenta na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana prijema.

Agencija podsjeća da nepostupanje po Zakonu, odnosno nepodnošenje navedenih izvještaja, povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekta i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Posvećena zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice.

Novosti