Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za političke subjekte koji će učestvovati na izborima 23. oktobra

Politički subjekti su dužni da otvore poseban žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova izborne kampanje, prije početka zakonom definisanih aktivnosti izborne kampanje a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste.
8. septembar 2022.

Na osnovu nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a u cilju potpune transparentnosti izbornog procesa, Agencija za sprječavanje korupcije vrši suštinsku kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u kampanji.

U dosadašnjem toku kampanje za lokalne izbore koji će biti odžani 23. oktobra 2022. godine, Agencija je zabilježila aktivnosti političkih subjekata, uključujući i one koji nijesu otvorili žiro račune.

Zbog toga, a postupajući proaktivno, obavještavamo političke subjekte koji će učestvovati na izborima o njihovim obavezama propisanim Zakonom.

Politički subjekti su dužni da otvore poseban žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova izborne kampanje, prije početka zakonom definisanih aktivnosti izborne kampanje a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste. Politički subjekt određuje odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja. O otvaranju žiro računa i određivanju odgovornog lica subjekt obavještava Agenciju u roku od tri dana.

Pored toga, politički subjekti su dužni da dostave Agenciji:

- petnaestodnevne izvještaje o prilozima pravnih i fizičkih lica (19. septembra, 3. i 17. oktobra, kao i 1. novembra 2022. godine),

- izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji (17. oktobra),

- privremeni izvještaj o troškovima kampanje pet dana prije dana održavanja izbora (18. oktobra),

- izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima u toku izborne kampanje, sa pratećom dokumentacijom (22. novembra).

Neotvaranje posebnog žiro računa i nedostavljanje izvještaja utiču na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, otvaraju sumnje u nezakonitost prikupljanja i trošenja sredstava za kampanju i povlače prekršajnu odgovornost.

Detaljan prikaz obaveza političkih subjekata u vezi sa finansiranjem izborne kampanje je dostupan na internet stranici Agencije, na linku Plan kontrole i nadzora.

Posvećena zaštiti javnog interesa, Agencija će pažljivo pratiti izvršenje navedenih obaveza, kontinuirano davati obveznicima smjernice i mišljenja u vezi sa primjenom zakona.

Novosti