Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija donijela podzakonske akte za sprovođenje zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

29. januar 2016.

Članovi Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije su se na danas održanoj 15. Sjednici Savjeta,  upoznali sa sadržinom i formom podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koje je dostavio Direktor Agencije, radi upoznavanja, i to:

  • Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor poslanika i odbornika;
  • Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor Predsjednika Crne Gore;
  • Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje;
  • Uputstvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje;
  • Pravilnik o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje; i
  • Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima.

Direktor Agencije je prezentovao navedene akte, u dijelu njihove forme i sadržine. On je kazao da je usvajanju ovih akata prethodio višemjesečni rad na njihovoj izradi, u koji su bili uključeni predstavnici političkih subjekata, nevladinih organizacija i međunarodnih eksperata, koji su dostavljali komentare i amandmane za njihovo unapređenje. 

U radu sjednice je učestvovao predstavnik NVO MANS Vuk Maraš, koji je obrazložio amandmane te organizacije, koji su još jednom razmotreni od strane Savjeta i direktora. Amandmani koji su prihvaćeni odnose se, između ostalog, na  usaglašavanje rokova za postupanje Agencije, kao i na obavezu političkih subjekata da dostavljaju brojeve ličnih karata davaoca priloga, na za to propisanim obrascima.

Donošenjem seta podzakonskih akata u ovoj oblasti, stvoren je osnov za efikasan rad Agencije, u pogledu pravilne primjene odredbi koje regulišu pitanje finansiranja političkih partija. 

Agencija vjeruje da će se primjenom ovih akata pojačati povjerenje javnosti u rad Agencije, a samim tim i u cjelokupan izborni proces.


Novosti