Agencija za sprječavanje korupcije

Procjena primjene antikorupcijskih mjera u pravosuđu

11. oktobar 2022.

Agencija za sprječavanje korupcije nastavlja sa procjenom primjene antikorupcijskih mjera, ovog puta u sistemu pravosuđa.

Na radionici za menadžere integriteta održanoj 10. oktobra 2022. godine, finalizovana je Metodologija za procjenu primjene antikorupcijskih mjera u dva podsistema – sudstvo i tužilaštvo.

Svrha Metodologije je da procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere, ali i da podstakne organe da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera. U ovoj godini, procjena će se vršiti u 17 tužilaštava i Tužilačkom savjetu i 26 sudova i Sudskom savjetu, a rezultiraće sektorskim izvještajem za Sudstvo i Tužilaštvo.

Procjena primjene antikorupcijskih mjera je pilotirana 2021. godine, u dva sistema – državna uprava i socijalna i dječja zaštita, a rezultirala je sektorskim izvještajima za dva sistema sa preporukama za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Metodologija, kojom se daje doprinos ispunjenju obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 23: Pravosuđe i temeljna prava, rađena je u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i konsultantima Draganom Krunić i Markom Sošićem. Pri njenoj izradi, uzete su u obzir preporuke date u Procjeni antikorupcijskih inicijativa, koju realizuje Komisija za antikorupciju i ljudska prava Republike Koreje.

Novosti