Agencija za sprječavanje korupcije

Troje novih lobista u registru ASK

Tokom jula 2018. još troje lica dobilo odobrenje za obavljanje poslova lobiranja i upisano u regisar lobista Agencije za sprječavanje korupcije, u koji je do sada upisano ukupno pet lobista.
25. jul 2018.

U julu 2018. tri fizička lica koja su položila ispit za obavljanje poslova lobiranja podnijela su Agenciji za sprječavanje korupcije zahtjeve za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja. Agencija je odobrila te zahtjeve, pa je sada u registru Agencije upisano ukupno pet lobista. 

Agencija je od 1. januara 2016. objavila dvadeset javnih poziva za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. 

Održano je sedam ispita, koje je položilo 14 kandidata, od kojih sedam u toku 2018. godine. Mogućnost podnošenja zahtjeva za upis u registar lobista imaju svi kandidati kojima je Agencija izdala sertifikat o položenom ispitu za obavljanje poslova lobiranja. 

Agencija podsjeća da se poslovima lobiranja mogu isključivo baviti lica koja su upisana u registar lobista kod Agencije, te da je obavljanje ove djelatnosti od strane neregistrovanih lobista nezakonito i podliježe prekršajnoj odgovornosti.

U cilju jačanja javne svijesti o lobiranju kao antikorupcijskom mehanizmu i prijavljivanja što većeg broja kandidata da polažu ispit za obavljanje poslova lobiranja, Agencija u kontinuitetu sprovodi informativnu antikorupcijsku kampanju na ovu temu. 

U Crnoj Gori, oblast lobiranja je regulisana Zakonom o lobiranju kojim se uređuju uslovi i način obavljanja djelatnosti lobiranja, pravila lobiranja i druga pitanja od značaja za lobiranje. Osnovna načela ovog zakona su javnost i zaštita javnog interesa, integritet, sprječavanje sukoba interesa i transparentnost postupka lobiranja.

Zakonom je lobiranje definisano kao djelatnost kojom se vrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, odnosno lokalnom nivou i druge organe vlasti u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa naručioca lobiranja.

Jedan od bitnih uslova za osnaživanje transparentnosti u djelatnosti lobiranja je uspostavljanje javnog registra lobista. Zakonom o lobiranju predviđeno je da registar lobista i pravnih lica koja obavljaju djelatnost lobiranja u Crnoj Gori vodi Agencija za sprječavanje korupcije.  Registar lobista je dostupan na internet stranici ovog organa www.antikorupcija.me.


Novosti