Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 65. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

22. februar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj o radu ASK za 2021. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta ASK za 2021. godinu.

Savjet je ocijenio da je ostvaren značajan napredak u svim oblastima rada, o čemu govore podaci da su ispunjeni svi ciljevi zacrtani Planom rada ASK, a u pojedinim oblastima su i nadmašeni.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, u 2021. godini Agencija je dala 186 mišljenja. Na osnovu mišljenja i odluka ASK, podnijeto je 26 ostavki javnih funkcionera.

Agenciji je u 2021. dostavljeno najviše izvještaja o prihodima i imovini od početka njenog rada, dok je Godišnji plan provjere u potpunosti realizovan, s tim da je premašen broj planiranih provjera. Pokrenuto je šestostruko više postupaka kontrole po službenoj dužnosti nego prethodne godine.

U svim upravnim postupcima koji su u prethodnoj godini pokrenuti po službenoj dužnosti u oblasti provjere prihoda i imovine, utvrđena su kršenja zakona. U izvještajnom periodu, zbog podnošenja izvještaja o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, pokrenut je najveći broj prekršajnih postupaka od početka rada, više u odnosu na prethodnih pet godina rada zbirno. Pokrenuto je i značajno više prekršajnih postupaka zbog kršenja odredaba ZSK koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini 30 dana po stupanju na javnu funkciju i po prestanku javne funkcije.

U oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nastavila da djeluje na planiran i sistematičan način, u cilju dosljednog praćenja sprovođenja Zakona i kontrole sprovođenja i poštovanja svih propisanih zabrana i ograničenja tokom izbornih kampanja za lokalne izbore održane tokom 2021.

Po svim osnovima rada ASK u ovoj oblasti, tokom 2021. izvršena je kontrola 6.512 dostavljenih izvještaja od strane obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o redovnom radu i u toku izbornih kampanja, kao i 354 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje. Dodatno, izvršena je provjera i kontrola 2.246 lica davalaca priloga političkim subjektima za redovan rad u 2020. i izbornu kampanju u 2021. Agencija je u ovoj oblasti rada, tokom 2021. godine, pokrenula za 15,6% više prekršajnih postupaka u odnosu na prethodne četiri godine zbirno. Nastavljena je praksa redovnog predstavljanja rezultata rada i objavljivanja svih relevantnih podataka i izvještaja. Agencija je učinila dostupnim sve podatke o upotrebi javnih resursa i finansiranju kampanje.

U oblasti donošenja i sprovođenja planova integriteta, može se konstatovati visok stepen realizacije aktivnosti predviđenih Planom rada, imajući u vidu da je do sada 707 organa vlasti usvojilo plan integriteta, a da su 2021. godine dostavljena 692 izvještaja o sprovođenju planova za prethodnu godinu. Oko 98% organa vlasti odredilo je menadžera integriteta. Imajući u vidu da je plan integriteta podložan subjektivnoj ocjeni organa, potrebno je eksterno procijeniti objektivnost, kvalitet i primjenu mjera. U tom cilju, Agencija je u minuloj godini izradila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, u saradnji sa UNDP. Metodologija ima potencijal da postane vrlo koristan alat za procjenu efekata primjene antikorupcijskih mjera.

Značajno je napomenuti da je u izvještaju OECD-a o konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana, koji je objavljen 2021. godine, navedeno da Crna Gora ima najnapredniji sistem podrške i praćenja planova integriteta u regionu.

Sprovođenje Zakona o lobiranju i dalje ostaje izazov. U registar lobista upisano je pet fizičkih lica i jedno pravno lice. Savjet ASK je zaključio da je, nakon usvajanja novog Zakona o lobiranju i svih podzakonskih akata, potrebno započeti intenzivnu informativnu kampanju prema opštoj i stručnoj javnosti, naročito kada su u pitanju najvažnije izmjene Zakona.

U 2021. godini Agenciji su podnijete 142 prijave zviždača, za 89,3% više u odnosu na prethodnu godinu, a najviše od početka rada ASK na godišnjem nivou. Posebno je značajno da je od tog broja svega 28,2% podnijeto anonimno, što je manje u odnosu na prethodne tri godine. S obzirom na to da je i na kraju 2020. registrovan pad procenta anonimnih prijava, to može ukazivati na porast povjerenja u rad institucije, naročito ako se imaju u vidu nalazi istraživanja javnog mnjenja, prema kojem je povjerenje u rad ASK najveće od početka rada (78,5%), a Agencija je i dalje na prvom mjestu među institucijama kojima bi građani prijavili korupciju.

Od ukupnog broja okončanih postupaka koje je ASK vodila po prijavama zviždača, u 38,5% utvrđeno je postojanje ugrožavanja javnog interesa, čime je značajno premašen broj postupaka po prijavama u kojima je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa u odnosu na godišnji nivo svih prethodnih godina rada ASK. Razlog za to može se naći u činjenici da je Agencija intenzivnom kampanjom značajno doprinijela jačanju informisanosti i svijesti zviždača o ovom važnom antikorupcijskom mehanizmu, te da su, posljedično, prijave sadržajnije i značajno kvalitetnije u odnosu na prethodni period.

Agencija je pokrenula šest postupaka po službenoj dužnosti, a nastavila je i okončala tri ex officio postupka iz 2020, u kojima je utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa.

Tokom 2021. podnijeto je i pet zahtjeva za zaštitu zviždača, a vođen je i jedan postupak po zahtjevu za zaštitu iz 2020. Agencija je u izvještajnom periodu donijela tri Mišljenja u kojima je utvrdila da je nastala šteta, odnosno da postoji mogućnost nastanka štete po zviždača i dala ukupno pet preporuka poslodavcima o tome šta treba preduzeti da bi se nastala šteta otklonila. Pružanje adekvatne zaštite zviždačima i dalje ostaje jedan od izazova, te je neophodno, osim aktivnosti koje na ovom polju preduzima ASK, i dalje podsticati aktivno uključivanje svih državnih organa, kako bi se u potpunosti obezbijedila djelotvorna zaštita. Agencija će pripremiti detaljnu analizu o potrebi i načinu usaglašavanja ZSK sa EU Direktivom o zaštiti zviždača 2019/1937, s ciljem daljeg unapređenja zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Agencija je tokom 2021. donijela 10 mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, pet puta više nego 2020. i za 42,9% više u odnosu na prethodne tri godine rada ukupno. Takođe, intenzivno je rađeno na unapređenju Metodologije za analizu propisa u cilju određenja rizičnih oblasti od nastanka korupcije. Na inicijativu Agencije, Metodologija na osnovu koje ASK planira svoje aktivnosti i sprovodi analize rizika od pojave korupcije u propisima je predmet analize međunarodnog eksperta koji je angažovan u sklopu podrške koju UNDP pruža ASK. Zadatak eksperta je i izrada uporedne analize o potrebi uvođenja procjene rizika od korupcije kao obaveznog dijela zakonodavnog procesa.

Agencija je značajno intenzivirala rad u oblasti vođenja upravnih postupaka, pa je tako pokrenula 345 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera, za čak 71,6% više u odnosu na prethodnu godinu. I procenat utvrđenih kršenja zakona u upravnim postupcima značajno je veći u 2021. u odnosu na godišnji nivo prethodne tri godine.

Zbog kršenja antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti, Agencija je u izvještajnom periodu pokrenula 1.164 prekršajna postupka, dvostruko više u odnosu na 2020. godinu, a značajno više i u odnosu na godišnji nivo prethodnih godina. Nastavljeno je sa dosljednom realizacijom preporuke Evropske komisije (EK) o direktnom izricanju prekršajnih kazni za kršenje antikorupcijskih zakona, pa je u 2021. izdato za čak 32% više prekršajnih naloga u odnosu na broj izdatih naloga tokom prethodne tri godine zbirno. Okončano je ukupno 870 prekršajnih postupaka (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina i realizovane prekršajne naloge), od čega su u 89,4% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni, uključujući i realizovane naloge, iznosi 149.242€.

Intenzivirana je i produbljena saradnja ASK i NVO sektora i ojačana transparentnost kroz veću otvorenost prema medijima. O tome svjedoči činjenica da je medijska slika o ASK u 2021. bila izraženo pozitivna, sa 832 pozitivno intonirane objave, više od zbira u prethodne tri godine i dvostruko više od broja negativno intoniranih objava, što upućuje na zaključak da je odgovoreno na izazov nasljeđa negativne percepcije u medijima.

Predstavljeni rezultati rada takođe su i posljedica primjene svih metodologija, projekata i ekspertskih znanja koja Agencija kontinuirano dobija od međunarodnih partnera.

Uz podršku UNDP-a, angažovan je međunarodni antikorupcijski ekspert koji je u saradnji sa predstavnicima ASK izradio Strateški i Akcioni plan za naredne tri godine, kojim su definisani prioriteti u radu Agencije u periodu koji slijedi.

Održana je ekspertska misija Evropske komisije kako bi se dubinski analizirao rad u svim nadležnostima Agencije i sveobuhvatno procijenio dosadašnji napredak Crne Gore u oblasti prevencije korupcije. Najveći dio preporuka eksperata odnosio se na potrebu za unapređenjem zakonskih tekstova ZFPSiIK i ZSK, kao i na jačanje kadrovskih kapaciteta u smislu povećanja broja službenika za određene oblasti rada Agencije.

U Radnom dokumentu EK o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru prepoznat je napredak u radu Agencije. U Izvještaju se navodi da je „nakon promjena u Savjetu Agencije i njenom rukovodstvu 2020. Agencija otpočela sa proaktivnim pristupom prema izazovima u pogledu njene nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta svojih odluka, unapređujući sveukupan učinak“, što dodatno ohrabruje ASK da nastavi sa započetim reformama.

Kada je u pitanju Izvještaj o izvršenju Budžeta ASK za 2021. godinu, od ukupnog iznosa 1.408.936,53 eura, utrošeno je 1.275.715,73 eura, što znači da je procenat izvršenja iznosio 90,54%.

Savjet Agencije je usvojio zaključak da se u narednom periodu dodatno promovišu i predstave opštoj javnosti rezultati iskazani u Izvještaju.

Arhiva novosti