Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 93. sjednice Savjeta ASK

ASK razmatrao Informaciju o sprovedenim prekršajnim postupcima i izdatim prekršajnim nalozima
7. jun 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Razmatrajući Informaciju o sprovedenim prekršajnim postupcima i izdatim prekršajnim nalozima ASK za period 1. januar 2016. – 31. mart 2019. godine, Savjet ASK je na današnjoj sjednici konstatovao da je Agencija u punom kapacitetu i neselektivno realizovala svoja zakonska ovlašćenja.

Od početka rada, Agencija je podnijela ukupno 1.698 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, dok je ukupan iznos izrečenih novčanih kazni 369.337€.

Najveći broj prekršajnih postupaka (936) pokrenuto je zbog nepredavanja redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini, kao i zbog netačnih i nepotpunih podataka u istima, dok je zbog ograničenja u vršenju javnih funkcija pokrenuto 110 prekršajnih postupaka.

Posebnu važnost u navedenoj oblasti predstavlja to što je Agencija, u skladu sa preporukom Evropske komisije, počela sa praksom direktnog izricanja prekršajnih naloga, kao i sa zahtjevima za oduzimanje imovinske koristi koja je stečena izvršenjem prekršaja.

U izvještajnom periodu, izdato je 27 prekršajnih naloga zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, na osnovu kojih je ukupno naplaćeno 18.259 €.

Agencija je prema nadležnim sudovima upitila 16 predloga za oduzimanje imovinske koristi koja je stečena izvršenjem prekršaja, i to u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija. Od tog broja, nadležni sudovi su, pored izricanja novčanih kazni, u šest predmeta naložili oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 24.612 €.

Zbog kršenja odredbi ZFPSIK, tokom prethodne tri godine, pokrenuta su 492 prekršajna postupka, od kojih najviše (435) 2016. godine, u toku parlamentarnih izbori.

Zbog nepostupanja insitucija i drugih pravnih lica po preporukama i mišljenjima koja je Agencija uputila postupajući po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i ugrožavanje javnog interesa, odnosno zbog nedostavljanja Izvještaja o preduzetim radnjama, a u vezi izvršenja preporuka Agencije, nadležnim sudovima za prekršaje podnijeto je 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka.

Savjet je inicirao da predstavnici Agencije na sastancima Koordinacionog tijela za oblast prekršaja, prezentiraju izazove koji se javljaju u praksi u navedenoj oblasti, radi povećanja efikasnosti i postizanja adekvatne kaznene politike.

U okviru tačke Dnevnog reda „Tekuća pitanja“, a imajući u vidu da Savjetu ASK ističe mandat 25. juna ove godine, Savjet je izrazio očekivanje da će Skupština Crne Gore, kao odgovorna grana vlasti, obezbijediti kontinuitet u radu Savjeta, kao jednog od dva organa Agencije.

Novosti