Agency for Prevention of Corruption

Q/A

Često postavljana pitanja i njihovi odgovori
1. Da li se u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora može pokrenuti postupak zapošljavanja na određeno vrijeme odnosno na neodređeno putem javnog oglasa, internog oglasa unutar državnog organa i internog oglasa između državnog organa, odnosno da li se postupak zapošljavanja, koji je pokrenut prije raspisivanja izbora, može nastaviti nakon raspisivanja a prije održavanja izbora?

Član 33 Zakona ne propisuje zabrane i ograničenja pokretanja postupka za popunu radnih mjesta, odnosno oglašavanja radnih mjesta i zapošljavanje kako na neodređeno, tako i na određeno vrijeme, a na osnovu akta o sistematizaciji subjekta u kojem se ukazala potreba za zapošljavanjem radi neometanog obavljanja radnog procesa.Član 33 Zakona ne propisuje zabrane i ograničenja pokretanja postupka za popunu radnih mjesta, odnosno oglašavanja radnih mjesta i zapošljavanje kako na neodređeno, tako i na određeno vrijeme, a na osnovu akta o sistematizaciji subjekta u kojem se ukazala potreba za zapošljavanjem radi neometanog obavljanja radnog procesa.

2. Da li se u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu donositi odluke o izboru kandidata, kao i rešenja o zasnivanju radnog odnosa, odnosno rešenja o raspoređivanju?

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. Članom 33 Zakona je propisano ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, sa izuzetkom da je to izuzetno moguće isključivo ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: 1. radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti,  2. na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i 3.  samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

3. Da li se u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu zaključiti ugovori o volonterskom radu?

Ugovori o volonterskom radu se ne posmatraju kao zapošljavanje, odnosno zasnivanje radnog odnosa, tako da se samim tim ni ograničenja i obaveze propisane članom 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne odnose na iste.

4. Koliki je ukupan iznos koji fizičko, odnosno pravno lice može da uplati političkom subjektu u toku kalendarske godine?

Zakon propisuje da, za finansiranje političkog subjekta, fizičko lice može da uplati najviše 2.000 eura, a pravno lice najviše 10.000 eura na godišnjem nivou, što samim tim predstavlja maksimalnu vrijednost davanja koja je Zakonom dozvoljena u toku jedne kalendarske godine. Imajući prethodno rečeno u vidu, bez obzira na broj raspisanih izbora, odnosno broj sprovedenih kampanja u toku kalendarske godine fizičko, odnosno pravno lice ne smije preći propisani limit davanja u toj godini, uključujući finansiranje redovnog rada, kao i finansiranje izborne kampanje.

Posebno je potrebno imati na umu da propisan limit obuhvata sve propisane privatne izvore finansiranja, uključujući sve novčane i nenovčane priloge u toku jedne kalendarske godine.  

5. Šta sadrži prateća dokumentacija koju su politički subjekti, koji su učestvovali u izbornoj kampanji, dužni da dostave Agenciji uz Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju u roku od 30 dana od dana održavanja izbora?

Prateća dokumentacija je sačinjena od: 

  • Izvoda iz banke za račun otvoren u svrhe plaćanja za izbornu kampanju - iz kojih se može vidjeti priliv novca iz javnih i privatnih izvora, kao i plaćanja prema dobavljačima sa tog izvora.
  • Po mogućnosti Ugovori sa dobavljačima i emiterima za sve pružene usluge ili proizvode, kao i fakture dobavljača sa iskazanom pruženom uslugom ili isporučenim proizvodima,
  • Kod obavljenih nabavki u maloprodaji dostaviti fiskalni račun
  • Odluka o prilogu koju je donio organ upravljanja dobavljača – ako ima popusta prilikom medijskog oglašavanja, odnosno datih priloga od strane pravnih lica.
  • Spisak volontera – ukoliko ih ima.
  • Ugovori o zajmu – ukoliko se politički subjekat zadužio

Political Parties