Agencija za sprječavanje korupcije

ASK tokom CoSP-a predstavila Metodologiju za procjenu sprovođenja antikorupcijskih mjera

Agencija je prošla kompleksan filter zadovoljavanja strogih kriterijuma, a njenu aplikaciju je CoSP prihvatio u konkurenciji 190 pristiglih prijava.
14. decembar 2023.

Sa posebnim zadovoljstvom, uz punu svijest o značaju snaženja integriteta organa vlasti, Agencija za sprječavanje korupcije je na posebnom panelu u okviru 10. Zasijedanja Konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (CsSP) u Atlanti, u Sjedinjenim Američkih Državama, predstavila Metodologiju za sprovođenje antikorupcijskih mjera.

Prethodno, Agencija je prošla kompleksan filter zadovoljavanja strogih kriterijuma, a njenu aplikaciju je CoSP prihvatio u konkurenciji 190 pristiglih prijava.

Izrađena u saradnji sa timom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, uz nesebičnu podršku Komisije za antikorupcijska i građanska prava Republike Koreje, Metodologija predstavlja inventivan i na dokazima zasnovan alat usmjeren na jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u Crnoj Gori. Njena svrha je procjena da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere i da li njihova primjena ima pozitivne efekte. U isto vrijeme, Metodologija podstiče javne institucije da budu proaktivne pri planiranju i primjeni antikorupcijskih mjera.

CoSP Atlanta

Agencija je Metodologiju do sada primijenila na tri sistema: državnu upravu, socijalnu i dječju zaštitu i pravosuđe. U planu je da u narednom periodu bude primijenjena i na organe vlasti iz ostalih sedam sektora: lokalna samouprava, prosvjeta, zdravstvo, preduzeća u državnom vlasništvu, preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, nezavisni i regulatorni organi i kultura.

Konvencija UN protiv korupcije (UNCAC), koju je Generalna skupština usvojila 2003. godine, jedini je pravno obavezujući međunarodni instrument za borbu protiv korupcije i gotovo univerzalno je prihvaćena, sa 190 država potpisnica. Crna Gora je ratifikovala Konvenciju 2005. godine.

CoSP se sastaje svake dvije godine i usvaja rezolucije i odluke koje imaju za cilj izgradnju kapaciteta i saradnje država potpisnica u postizanju ciljeva Konvencije, kao i promovisanje i reviziju njene implementacije.

Novosti