Agencija za sprječavanje korupcije

ASK će tokom 10. zasijedanja CoSP-a predstaviti Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera

ASK će prezentovati Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koju je CoSP prepoznao kao relevantnu za predstavljanje na posebnom panelu, na kojem će predstavnici država članica, međunarodnih organizacija i civilnog društva razgovarati o iskustvima i izazovima u mjerenju korupcije u cilju pospješivanja antikorupcijskih mehanizama i njihovih efekata.
6. decembar 2023.

Sjedinjene Američke Države biće domaćin 10. zasijedanju Konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) – CoSP, koje će biti održano u Atlanti, Džordžija, od 11. do 15. decembra. Konferencija okuplja globalne lidere u cilju utvrđivanja daljih pravaca međunarodne zajednice u borbi protiv korupcije, te njene prevencije.

Crnogorska delegacija, koju čine predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, učestvovaće na predstojećem zasijedanju, na kome će ASK prezentovati Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koju je CoSP prepoznao kao relevantnu za predstavljanje na posebnom panelu, na kojem će predstavnici država članica, međunarodnih organizacija i civilnog društva razgovarati o iskustvima i izazovima u mjerenju korupcije u cilju pospješivanja antikorupcijskih mehanizama i njihovih efekata.

ASK je Metodologiju izradila u saradnji sa timom UNDP-ja u Crnoj Gori i uz nesebičnu podršku Komisije za antikorupcijska i građanska prava Republike Koreje, kako bi se procijenilo da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere i da li njihova primjena ima pozitivne efekte, a organi vlasti podstakli da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera. Agencija je do sada Metodologiju primijenila na tri sistema: državna uprava, socijalna i dječja zaštita i pravosuđe, a planirano je da u periodu koji slijedi bude primijenjena i na organe vlasti iz ostalih sedam sektora: lokalna samouprava, prosvjeta, zdravstvo, preduzeća u državnom vlasništvu, preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, nezavisni i regulatorni organi i kultura.

Konvencija UN protiv korupcije, koju je Generalna skupština usvojila 2003. godine, jedini je pravno obavezujući međunarodni instrument za borbu protiv korupcije i gotovo univerzalno je prihvaćena, sa 190 država potpisnica. Crna Gora je ratifikovala Konvenciju 2005. godine.

CoSP je glavno tijelo za donošenje odluka u Konvenciji UN protiv korupcije. Sve države koje su ratifikovale UNCAC po automatizmu su dio Konferencije država članica, dok ostale države (potpisnice i nepotpisnice), međuvladine i nevladine organizacije mogu aplicirati za status posmatrača na sjednicama CoSP-a. CoSP se sastaje svake dvije godine i usvaja rezolucije i odluke koje imaju za cilj izgradnju kapaciteta i saradnje država potpisnica u postizanju ciljeva Konvencije, kao i promovisanje i reviziju njene implementacije.