Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje direktorice ASK Jelene Perović o radnom dokumentu EK o stanju u poglavljima 23 i 24

22. jun 2021.

Moj izbor za direktoricu Agencije za sprječavanje korupcije u julu 2020. godine predstavljao je izraz odlučnosti novog saziva Savjeta u naumu da započne korijenite strukturne, organizacione i kadrovske promjene.

Preuzela sam dužnost svjesna da je borba protiv korupcije jedna od temeljnih pretpostavki ugrađenih u evropsku orijentaciju i perspektivu Crne Gore, a da je njena uspješnost, kako je to navedeno u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije, uslovljena izgradnjom institucija i jačanjem njihovih kapaciteta.

Utemeljujući djelovanje Agencije u zakonitosti, koja je podrazumijevala nepristrasnost i neselektivnost u tumačenju i primjeni slova i duha zakona, transparentnosti, koja nosi sa sobom drugačiji odnos prema pravu javnosti da zna i potpunu otvorenost, i usvajanju evropskih vrijednosti i profesionalnih standarda, nepokolebljivo smo zauzeli čvrst reformski kurs.

Na proaktivan pristup u korišćenju zakonskih ovlašćenja, nadovezali smo interaktivnost, intenzivnu komunikaciju, saradnju i koordinaciju aktivnosti sa partnerima na putu evropskih integracija, medijima i civilnim sektorom, kao i sa drugim državnim organima, spremni da saslušamo sve korisne sugestije i iskustva i da ih uključujemo u sopstvenu praksu, konstantno težeći unaprijeđenju efikasnosti i kvaliteta svojih odluka.

Nepunu godinu kasnije, osvrćući se na pređeni put, možemo da konstatujemo da iza našeg rada stoje opipljivi rezultati: rast povjerenja građana, ispoljen u posljednjem ispitivanju javnog mnjenja urađenom u decembru 2020, po kome 73,4% ispitanika smatra da je Agencija dala doprinos jačanju transparentnosti upotrebe javnih resursa i finansiranja političkih subjekata tokom izbornih kampanja, i, što je važnije, u povećanju broja prijava, kojih je u prvih pet mjeseci 2021. bilo 64, za samo 11 manje u odnosu na kompletnu 2020.

U periodu od 1. januara do 1. juna Agencija je zbog kršenja antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti pokrenula zbirno 633 prekršajna postupka, što je za 15% više nego tokom čitave prošle godine. Broj izdatih prekršajnih naloga (137) više je nego trostruko veći u odnosu na 2020.

Čini nas ponosnim, ali u isto vrijeme i dodatno obavezuje, što je naš napredak primijetila i, u svom radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru, istakla Evropska komisija, navodeći, između ostalog, da je „nakon promjena u Savjetu Agencije i njenom rukovodstvu 2020, Agencija otpočela s proaktivnim pristupom prema izazovima u pogledu njene nezavisnosti, integriteta, nepristrasnosti, transparentnosti, neselektivnog pristupa i kvaliteta svojih odluka, unaprijeđujući sveukupan učinak“.

Poruke koje smo primili doživljavamo kao podršku i ohrabrenje, ne samo nama u Agenciji da nastavimo započetu reformu, već i svim državnim institucijama, da posvećena briga za zaštitu javnog interesa i vladavinu prava, neće ostati nezapažena, i da je ključni dio procesa evropskih integracija.

Uz razumijevanje da smo tek napravili početne korake u ispunjenju svoje misije, koja zahtijeva dugotrajan, slojevit i sistematski angažman, čvrsto riješeni da smanjujemo prostor za greške, i dalje ćemo biti privrženi doprinošenju smanjenja stvarnog i percipiranog nivoa korupcije, nadogradnji sveobuhvatne etičke infrastukture i ambijenta povjerenja građana u javnu upravu i pravnu državu.

Arhiva novosti