Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

Obavještenje za zakonske obveznike
24. septembar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije ukazuje zakonskim obveznicima na obaveze propisane odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, koje se odnose na prijavu prihoda i imovine u slučaju stupanja na javnu funkciju i prestanka javne funkcije, kao i na slučajeve prelaska na drugu javnu funkciju, odnosno imenovanje na još jednu javnu funkciju:

- Javni funkcioner je dužan da u roku od 30 dana od stupanja na javnu funkciju, podnese Agenciji izvještaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, prema stanju na dan izbora, imenovanja odnosno postavljenja;

- U slučaju prestanka javne funkcije, javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese izvještaj (kao i jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije);

- Prilikom prelaska na drugu javnu fukciju, kao i u slučaju izbora, imenovanja ili postavljenja na još jednu javnu funkciju u smislu člana 12 stav 2 i 4 Zakona o sprječavanju korupcije, javni funkcioner je dužan da u roku od 30 dana od nastanka promjene o tome obavijesti Agenciju.

Izvještaji o prihodima i imovini se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila Agencija.

Obrasci se mogu preuzeti i u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije.

Javni funkcioneri su dužni da popunjene obrasce dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Svakako, u toku vršenja javne funkcije zakonski obveznik će biti dužan da podnosi izvještaj jednom godišnje do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i u slučaju eventualnih promjena iz izvještaja koje se odnose na uvećenje imovine preko 5.000€ (u roku od 30 dana od nastanka promjene).

Novosti