Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci za II kvartal 2020. godine o postupcima koje je pokrenula ASK

21. avgust 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu primjene odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju, i pokreće upravne i prekršajne postupke za kršenje tih zakona, kao i druge zakonom propisane postupke.

Na osnovu pokrenutih upravnih postupka prema javnim funkcionerima, u kojima je utvrđivala kršenje zakona u oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je u periodu april-jun okončala 10 upravnih postupaka, od kojih je u 3 predmeta utvrđeno kršenje zakona. Ukupan broj utvrđenih kršenja zakona u prvoj polovini godine iznosi 13.

Osim što pokreće upravne postupke, Agencija postupa i daje Mišljenja na zahtjev javnih funkcionera ili organa vlasti u kojem javni funkcioneri vrše funkciju, prije imenovanja ili u toku vršenja iste, a u cilju sprečavanja da dođe do sukoba interesa u vršenju javne funkcije.

Postupajući po zahtjevima javnih funkcionera, Agencija je u II kvartalu dala 22 Mišljenja o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija. Od devet javnih funkcionera kojima je naložena obaveza, sedam je postupilo u skladu sa Mišljenjem Agencije a u dva slučaja je rok za dostavljanje dokaza u toku.

Na osnovu Mišljenja i donešenih Odluka Agencije za sprječavanje funkcije podnijeto je 7 ostavki sa javne funkcije od strane 7 javnih funkcionera, a još tri javnih funkcionera su podnijeli ostavke na dužnosti koje su obavljali u privrednim društvima.

Ukupno je u prvoj polovini godine podnijeto 19 ostavki javnih funkcionera sa javnih funkcija, aosam javnih funkcionerasu podnijeliostavkena dužnostikoje suobavljaliu privrednim društvima.

Detaljniji podaci o ostavkama na osnovu Mišljenja i Odluka se nalaze u Tabeli 1.

Podaci o razrješenjima i mjerama koje su izrekli organi na osnovu Odluka ASK su u Tabeli 2.

Nadalje, jedan od ključnih antikorupcijskih mehanizama koje implemetira Agencija za sprječavanje korupcije je objavljivanje i kontrola izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, čime se obezbjeđuje transparentnost vršenja javne funkcije i daje mogućnost javnosti da Agenciji podnosi inicijative usljed saznanja za eventualna kršenja zakona.

Agencija je u ovoj oblasti pokrenula 54 upravna postupka po službenoj dužnosti, i donijela tri odluke na osnovu pokrenutih upravnih postupaka u 2019. i 2020.godini. Od početka godine je donijeto ukupno sedam odluka o kršenju zakona u ovoj oblasti.

Podaci o mjerama koje su izrekli organi vlasti koji imenuju javnog funkcionera na osnovu Odluka Agencije su dostupni u Tabeli 3.

Dodatno, zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u navedenim oblastima (i u svim drugim oblastima koje uređuje ovaj zakon-planovi integriteta, zviždači itd), kao i odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nadležnim sudovima za prekršaje u navedenom periodu podnijela 240 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi u II kvartalu je 13.840€.

Ukupan broj podnijetih zahtjeva i izrečenih sudskih sankcija od početka godine iznosi 279, odnosno 32.850€, a realizovani su i prekršajni nalozi koje je izrekla Agencija u iznosu od 270€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 4.

Novosti