Agencija za sprječavanje korupcije

Potvrđeno ispravno postupanje Agencije

Saopštenje
5. jun 2020.

Vrhovni sud donio je dvije presude kojima je kao neosnovane odbio zahtjeve za ispitivanje presuda Upravnog suda, a koje su se odnosile na postupanje Agencije za sprječavanje korupcije.

Naime, tim presudama Upravnog suda je prethodno odbijena tužba protiv Odluke kojom je Agencija utvrdila da je došlo do kršenja Zakona o sprječavanju korupcije, kao i tužba kojom je tražen poništaj aka Agencije o izboru lica na javnu funkciju.

Presude Vrhovnog suda i Upravnog suda potvrđuju da je u konkretnim slučajevima Agencija ispravno postupila i donijela predmetne akte strogo poštujući odredbe Zakona o sprječavanju korupcije.

Agencija će nastaviti da dosljedno sprovodi sve svoje nadležnosti i da prilikom donošenja odluka i drugih akata striktno primjenjuje zakon, i time doprinosi daljem jačanju povjerenja javnosti u rad ovog organa.

Presude su objavljene na linkovima https://sudovi.me/vrhs/odluka/388720 i https://sudovi.me/vrhs/odluka/381775.

Novosti