Agencija za sprječavanje korupcije

Saopšenje

Organi vlasti su do kraja marta dužni da prijave izvode iz evidencije protokolarnih i prigodnih poklona koje su javni funkcioneri primili u vezi sa vršenjem javne funkcije
11. mart 2020.

Odredbe Zakona o sprječavanje korupcije koje se odnose na poklone, propisane članovima 16- 20 istog zakona, odnose se na: zabranu primanja poklona, odbijanje poklona, način raspolaganja poklonima, evidenciju poklona i nezakonito primanje poklona.

Javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklona.

Protokolarnim poklonom smatra se poklon predstavnika druge države ili međunarodne organizacije koji se daje prilikom posjete, gostovanja ili u drugim prilikama. Protokolarni pokloni, bez obzira na njihovu vrijednost, postaju svojina države, odnosno opštine.

Prigodnim poklonom smatra se poklon u vrijednosti do 50 eura. Ako javni funkcioner u toku jedne godine primi više prigodnih poklona od istog poklonodavca, ukupna vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 50 eura, a ako u tom vremenu primi prigodne poklone od više poklonodavaca, vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 100 eura.

Javni funkcioner kome je ponuđen poklon koji ne smije da primi, dužan je da ponudu odbije i da u roku od osam dana nakon ponude sačini pisani izvještaj o učinjenoj ponudi i dostavi ga organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju.

Vrijednost poklona računa se prema njegovoj tržišnoj vrijednosti na dan prijema poklona.

Izvodi o primljenim poklonima se podnose Agenciji u pisanoj formi, a obrazac za popunjavanje se može naći na internet stranici, link: http://portal.antikorupcija.me:9100/acamPublic/poklonSearch.htm-

Organi vlasti u Crnoj Gori imaju rok da najkasnije 31. marta 2020. godine dostave Agenciji izvode iz evidencije protokolarnih i prigodnih poklona koje su javni funkcioneri primili u toku 2019. godine.

Obrasci se mogu preuzeti i u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici ASK.

Organi su dužni da popunjene obrasce dostave ASK u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem ASK korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Nakon administrativne i tehničke kontrole dostavljenih obrazaca, ASK sačinjava katalog poklona javnih funkcionera primljenih u prethodnoj godini i objavljuje ga na svojoj internet stranici, u rubrici Javni registri.

Novčane kazne za prekršaje pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ili državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave i lokalne samouprave

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

5) ne dostavi Agenciji izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu (član 19 stav 1)

Izvještaji o primljenim poklonima za 2018 godinu dostupni su na linku http://www.antikorupcija.me/media/documents/Izvje%C5%A1taj_o_poklonima.pdf

Novosti